Ohutumad ja vähem saastavad seadmed ELi laevadel

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2014/90/EÜ laevavarustuse kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on:

Sellega kehtestatakse ELi riikide ametiasutustele, kes sertifitseerivad (rahvusvaheliste konventsioonide alusel) vastava riigi lipu all sõitvate laevade varustust, sertifikaatide väljastamise, kinnitamise ja uuendamisega seotud lisatingimused.

PÕHIPUNKTID

Euroopa Komisjon on võtnud vastu järgmised delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid:

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 17. septembrist 2014 ja see pidi ELi riikides jõustuma hiljemalt 18. septembriks 2016.

TAUST

Rahvusvaheliste meresõiduohutuse konventsioonidega kohustatakse riike tagama, et nende lipu all sõitvate laevade pardal olev varustus vastaks teatavatele projekteerimise, ehituse ja toimivusega seotud standarditele.

Riikidele on jäetud küllaltki suur valikuvabadus, kuidas seda täpsemalt saavutada. Seoses sellega võib ohutuse tase olla kõikuv ning kaupade vaba liikumine ELis takistatud.

ELi standardiseeritud sertifitseerimiseeskirjade rakendamise abil saab neid probleeme vältida ning tagada, et ühtne turg toimib ettenähtud viisil. Lisaks sellele võivad ELi riigi lipu all sõitvate laevade meeskonnaliikmed ja reisijad olla kindlad, et pardal olev roolimärgisega varustus on läbinud katsetused ning on sertifitseeritud vastavalt kehtivatele ohutus- ja keskkonnastandarditele.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiiv 2014/90/EL, milles käsitletakse laevavarustust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/98/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 146–185)

Direktiivi 2014/90/EL hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 16. juuli 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/1170, milles esitatakse laevavarustuse projekteerimis-, ehitus- ja toimivusnõuded ning katsestandardid ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2019/1397 (ELT L 264, 12.8.2020, lk 1–269)

Komisjoni 19. aprilli 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/608, milles sätestatakse laevavarustuse elektrooniliste märgiste tehnilised kriteeriumid (ELT L 101, 20.4.2018, lk 64–67)

Komisjoni 9. jaanuari 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/414, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/90/EL seoses selliste laevavarustusse kuuluvate esemete kindlaksmääramisega, mida võiks elektrooniliselt märgistada (ELT L 75, 19.3.2018, lk 3–17)

Viimati muudetud: 08.10.2020