Euroopa ühtne raudteevõrgustik

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga 2012/34/EL püütakse muuta selgemaks ELi raudteesektorile kohaldatavad õigusnõuded, et

Direktiiviga koondatakse ühte ja tunnistatakse kehtetuks esimese raudteepaketi kolm direktiivi. Need puudutavad järgmist:

Direktiiviga (EL) 2016/2370 muudetakse direktiivi 2012/34/EL riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteetaristu juhtimise osas.

PÕHIPUNKTID

Parem kvaliteet konkurentsi edendamise kaudu

Direktiiviga 2012/34/EL

Taristuettevõtjad *

Riigisisesed reisijateveoteenused

Muutmisdirektiiviga (EL) 2016/2370 tagatakse, et kõigil raudteeveo-ettevõtjatel on võrdne juurdepääs raudteedele ja jaamadele. ELi riigid võivad siiski piirata juurdepääsuõigust kindla lähte- ja sihtkoha vahelistele reisijateveoteenustele, kui üks või mitu avaliku teenindamise lepingut hõlmab sama marsruuti. Sama kehtib ka siis, kui üks või mitu avaliku teenindamise lepingut hõlmab alternatiivset marsruuti ja kui selle õiguse kasutamine ohustaks avaliku teenindamise lepingu või lepingute puhul majanduslikku tasakaalu.

Reguleeriv kontroll

Raudteede rahastamine

Pädevad ametiasutused peavad koostama pikemaajalised investeerimisstrateegiad, et pakkuda taristuettevõtjale suuremat stabiilsust investeerimisotsuste tegemisel ja tööde kavandamisel ning investoritele suuremat kindlust, et julgustada ettevõtjaid investeerima taristu uuendamisse. Kõnealused strateegiad peaksid hõlmama vähemalt viieaastast ajavahemikku ja olema pikendatavad.

Rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide vastuvõtmine

Euroopa Komisjon võttis vastu rea rakendusakte, millega täiendatakse direktiivi 2012/34/EL ja mis puudutavad järgmist:

2017. aastal võttis komisjon vastu delegeeritud otsuse (EL) 2017/2075, millega asendatakse direktiivi 2012/34/EL VII lisa. See puudutab taristu läbilaskevõime jaotamisgraafikut.

COVID-19 pandeemia

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Taristuettevõtja: asutus või ettevõtja, kes vastutab raudteetaristu võrgustiku toimimise, hooldamise ja uuendamise eest ning osaleb selle arendamises ELi riigi poolt kindlaksmääratud üldise taristu arendamise ja rahastamise poliitika raames.
Põhiülesanded – otsuste tegemine:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiiv 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (ELT L 343, 14.12.2012, lk 32–77)

Direktiivi 2012/34/EL järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. oktoobri 2020. aasta määrus (EL) 2020/1429, millega kehtestatakse meetmed kestliku raudteeturu jaoks seoses COVID-19 puhanguga (ELT L 333, 12.10.2020, lk 1–5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 2020. aasta määrus (EL) 2020/698, milles sätestatakse seoses COVID‐19 puhanguga ajutised erimeetmed teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamise või pikendamise ning korraliste kontrollide ja jätkuõppe edasilükkamise kohta teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades (ELT L 165, 27.5.2020, lk 10–24)

Komisjoni 20. novembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/1795, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/34/EL artikli 11 kohase majandusliku tasakaalu katse menetlus ja kriteeriumid (ELT L 294, 21.11.2018, lk 5–14)

Komisjoni 22. novembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2177 teenindusrajatistele ja raudteega seotud teenustele juurdepääsu kohta (ELT L 307, 23.11.2017, lk 1–13)

Komisjoni 4. septembri 2017. aasta delegeeritud otsus (EL) 2017/2075, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond) VII lisa (ELT L 295, 14.11.2017, lk 69–73)

Komisjoni 7. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/545 raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotamise raamkokkuleppeid käsitlevate menetluste ja kriteeriumide kohta (ELT L 94, 8.4.2016, lk 1–11)

Komisjoni 7. juuli 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1100 liikmesriikide aruandekohustuste kohta raudteeturu järelevalve raames (ELT L 181, 9.7.2015, lk 1–26)

Komisjoni 12. juuni 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/909, milles käsitletakse rongiliikluse korraldamisega seotud otseste kulude arvutamise meetodeid (ELT L 148, 13.6.2015, lk 17–22)

Komisjoni 13. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/429, millega kehtestatakse müraga seotud kulude puhul kasutustasude määramise kord (ELT L 70, 14.3.2015, lk 36–42)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 4. veebruari 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/171, mis käsitleb raudteeveo-ettevõtjate tegevuslubade väljaandmise korra teatavaid aspekte (ELT L 29, 5.2.2015, lk 3–10)

Komisjoni 6. jaanuari 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/10, milles käsitletakse raudteetaristu läbilaskevõime taotlejate jaoks ette nähtud kriteeriume ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 870/2014 (ELT L 3, 7.1.2015, lk 34–36)

Komisjoni 11. augusti 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 869/2014 uute raudtee-reisijateveo teenuste kohta (ELT L 239, 12.8.2014, lk 1–10)

Viimati muudetud: 25.01.2021