ELi ja USA vaheline isikuandmete kaitse kokkulepe

 

KOKKUVÕTE:

otsus (EL) 2016/920 USA ja ELi vahelise süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe allkirjastamise kohta

ELi ja USA vaheline kokkulepe kaitsetasemete kohta, mis tagatakse isikuandmete edasisaatmisel USA ning ELi õiguskaitseasutuste vahel

MIS ON OTSUSE JA KOKKULEPPE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Kaitse

Kokkuleppega nähakse ette politsei ja kriminaalõigusasutuste vahel vahetatavatele isikuandmetele mitu kaitsemeedet, sealhulgas

MIS AJAST OTSUST JA KOKKULEPET KOHALDATAKSE?

Otsust on kohaldatud alates 2016. aasta 20. maist. EL ja USA kirjutasid kokkuleppele alla 2. juunil 2016.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTE

Andmesubjekt: isik, kelle kohta isikuandmed käivad.

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 20. mai 2016. aasta otsus (EL) nr 2016/920 Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta (ELT L 154, 11.6.2016, lk 1 ja 2)

Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vaheline süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkulepe (ELT L 336, 10.12.2016, lk 3–13)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) nr 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89–131)

Viimati muudetud: 23.01.2017