Isikuandmete vahetamine EL ja USA vahel

 

KOKKUVÕTE:

komisjoni teatis (COM(2016) 117 final) – Atlandi-ülesed andmevood: usalduse taastamine tugevate kaitsemeetmete kaudu

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Teatises hinnatakse Euroopa Liidu (EL) edusamme 2013. aasta teatises (mis käsitleb usalduse taastamist ELi ja USA vaheliste andmevoogude vastu) sõnastatud eesmärkide saavutamisel. Kõnealune Euroopa Komisjoni teatis avaldati pärast teadete saamist USA luureandmete kogumise ulatuslike programmide kohta.

PÕHIPUNKTID

2013. aasta teatises nähti ette kolm põhimeedet ELi ja USA vaheliste andmevoogude vastu usalduse taastamiseks:

Reformipakett koosneb kahest õigusaktist:

Pakett võeti ametlikult vastu 2016. aasta aprillis.

Programmi Safe Harbor käsitlevas 2013. aasta teatises juhiti tähelepanu mitmele nõrgale kohale programmi toimimises, eelkõige:

Programmi Safe Harbor asendavate normide ehk uue ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield saavutused on teatises jagatud nelja kategooriasse:

Teatise kohaselt sätestatakse raamlepingus hulk ühtlustatud ja terviklikke andmekaitsemeetmeid, mida kohaldatakse kogu üleatlandilise andmevahetuse suhtes asjaomaste õiguskaitseasutuste vahel kriminaalasjades (või teise võimalusena erasektori ettevõtjate ja õiguskaitseasutuste vahel, lähtudes mõnest rahvusvahelisest kokkuleppest, näiteks seoses broneeringuinfo või terrorismi rahastamise jälgimise programmiga). Raamleping

EL ja USA allkirjastasid raamlepingu 2. juunil 2016.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTE

Programm Safe Harbor: 2000. aastal vastu võetud ELi ja USA normid ELi ettevõtjatelt USA ettevõtjatele isikuandmete edastamiseks ja seejärel nende kasutamiseks. Euroopa Kohus tunnistas komisjoni otsuse programmi Safe Harbor piisavuse kohta (milles nenditi, et normid tagasid piisava kaitsetasemega üleatlandilise andmeedastuse) 2016. aasta oktoobris kehtetuks ning see asendati vahepeal ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Atlandi-ülesed andmevood: usalduse taastamine tugevate kaitsemeetmete kaudu (COM(2016) 117 final, 29.2.2016)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1–88)

Määruse (EL) nr 2016/679 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumentaalne väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89–131)

Viimati muudetud: 28.11.2016