Isikuandmete kaitse (alates aastast 2018)

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2016/679 – füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumine

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Kodanike õigused

Isikuandmete kaitse üldmäärus tugevdab olemasolevaid õigusi, tagab uued õigused ja annab kodanikele tugevama kontrolli oma isikuandmete üle. Nende õiguste hulka kuuluvad

Ettevõtjatele kehtivad eeskirjad

Isikuandmete kaitse üldmäärus aitab luua ärivõimalusi ja kannustab innovatsiooni näiteks alljärgnevalt:

Läbivaatamine

Euroopa Komisjon peab esitama hindamise kohta aruande ja määruse läbi vaatama 25. maiks 2020.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Isikuandmete kaitse üldmäärust kohaldatakse alates 25. maist 2018.

TAUST

Lisateave:

Pärast COVID-19 puhangut ja kriisi tagajärgedega toimetulemiseks meetmete kehtestamist võttis komisjon vastu

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1–88)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89–131)

Viimati muudetud: 25.05.2020