Horisont 2020: osalemis- ja levitamiseeskirjad (2014-2020)

Kõnealuse määrusega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 osalemiseeskirjad ning tulemuste kasutamist ja levitamist reguleerivad eeskirjad.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1290/2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 aastateks 2014-2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1906/2006.

KOKKUVÕTE

Määruses käsitletakse:

Rahastamisvormid

Need hõlmavad järgmist:

Toetuskõlblikud subjektid

Kõnealuses määruses, asjaomases tööprogrammis ja pakkumiskutses sätestatud tingimustel võivad meetmes osaleda põhimõtteliselt kõik füüsilised ja juriidilised isikud (asukohast olenemata) või rahvusvahelised organisatsioonid. Täpsemate miinimumtingimuste kohaselt peavad tegevuses osalema vähemalt kolm eraldi üksust, mis on asutatud erinevates ELi riikides või assotsieerunud riikides, ehkki võidakse kehtestada ka erandeid või täiendavaid tingimusi.

Toetustaotlused

Toetustaotlusi oodatakse pärast seda, kui on avaldatud pakkumiskutse koos ajaliste piiride ja tähtaegadega, mille jooksul tuleb kandidaate teavitada hindamisprotsessi tulemustest, ning toetuslepingute allkirjastamise umbkaudse kuupäevaga (kokkuvõttes võib toetuse saamiseks kuluda kuni kaheksa kuud alates taotluse esitamise tähtpäevast, välja arvatud nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel). Samuti on võimalik korraldada ELi mittekuuluvate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega ühiseid projektikonkursse prioriteetsetes valdkondades, mis pakuvad ühist huvi ja kust võib oodata kasu mõlemale poolele ning millel on ELi jaoks selge lisaväärtus. Lisaks pakutakse VKEdele eritoetust spetsiaalse VKEde vahendi alusel välja kuulutatud taotlusvoorudel.

Toetustaotluste hindamine

Peamiselt teadus- ja akadeemilisi ringkondi esindavad sõltumatud eksperdid hindavad taotlusi nende taseme, mõju, kvaliteedi ja rakendamise tõhususe alusel. Taotlused seatakse paremusjärjekorda, mille alusel tehakse valik. Hindamiskomisjonide liikmed peavad olema erinevate oskuste, kogemuste, teadmiste, rahvusliku ja soolise kuuluvusega. Euroopa Komisjon vaatab korrapäraselt läbi taotlused, mis tõstatavad eetikaküsimusi.

Toetuslepingud ja nende rakendamine

Rahastamiseks valitud osalejad sõlmivad toetuslepingu, milles sätestatakse osapoolte õigused ja kohustused. Kogu teabevahetus osalejatega, sealhulgas toetuslepingute sõlmimine, toimub elektroonilise teabevahetussüsteemi abil, mille loob komisjon või asjaomane rahastamisasutus.

Osalejad rakendavad meetmeid kooskõlas toetuslepinguga, kasutades asjakohaseid ressursse ja vahendeid, sealhulgas vajaduse korral kolmandate isikute ja alltöövõtjate abi. Konsortsiumi puhul määratakse üks liige koordinaatoriks, kes on konsortsiumi peamine kontaktisik suhtlemisel komisjoniga.

Meetmete rahastamine

Toetuste kohta märgitakse määruses, et neile antav rahaline toetus ei ületa toetuskõlblikke kulusid, millest on lahutatud meetme tulud vastavalt ELi finantsmääruse (artikli 126) määratlusele. ELi toetus võib olla erinev ja küündida 70-100%-ni toetuskõlblikest kogukuludest.

Tulemuste kasutamine

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1290/2013

23.12.2013

-

ELT L 347, 20.12.2013, lk 81-103

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1291/2013, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020 aastateks 2014-2020 ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 104-173).

Nõukogu 3. detsembri 2013. aasta otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.-2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eriprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused 2006/971/EÜ, 2006/972/EÜ, 2006/973/EÜ, 2006/974/EÜ ja 2006/975/EÜ (2013/743/EL) (ELT L 347, 20.12.2013, lk 965-1041).

Viimati muudetud: 25.06.2014