Ühtekuuluvusfond (2014-2020)

Selle määrusega sätestatakse ELi Ühtekuuluvusfondi eesmärgid rahastamisperioodiks 2014-2020. Fond kuulub ELi rahastamisvahendite hulka, mille eesmärk on vähendada lahknevusi piirkondade arengus.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1300/2013, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006.

KOKKUVÕTE

Ühtekuuluvusfondist toetatakse ELi vaesemaid piirkondi eesmärgiga edendada majanduskasvu, tööhõivet ja säästvat arengut. Ühtekuuluvusfondist abi saamiseks on kõlblikud liikmesriigid, mille kogurahvatulu (GNI) elaniku kohta on väiksem kui 90% ELi keskmisest. Ühtekuuluvusfondi panus võib moodustada kuni 85% liikmesriikide riiklikest kulutustest.

Tegevusalad

Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatakse meetmeid, mille eesmärk on:

üleeuroopaliste transpordivõrkude arendamine;

ELi keskkonnaeesmärkide edendamine (st arendada energiatõhusust ja taastuvenergiat ning toetada jätkusuutlikke transpordiprojekte, mis ei kuulu üleeuroopalisse transpordivõrgustikku);

tehnilise abi osutamine.

Investeerimisel eelistatakse projekte, mis edendavad:

vähem süsinikdioksiidiheidet tekitavat majandust;

kliimamuutustega kohanemist ning riskide ennetamist ja juhtimist;

keskkonna- ja looduskaitset;

säästvat transporti ja nn pudelikaelade kõrvaldamist.

Vastavalt Euroopa ühendamise rahastu määrusele ((EL) nr 1316/2013) on rahastamisperioodil 2014-2020 kokku 10 miljardit eurot ette nähtud Euroopa lisandväärtusega transporditaristu projektide kaasrahastamiseks.

Abikõlblikud kulud

Abikõlblikkuse üle otsustatakse liikmesriikide tasandil. Ühtekuuluvusfondist rahastamiseks ei ole abikõlblikud järgmist liiki kulud:

tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine või nende rajamine;

investeeringud selliste kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, mis tekivad heitkogustega kauplemise süsteemi kuuluva tegevuse tagajärjel;

eluase (välja arvatud energiatõhusus ja taastuvenergia kasutamine);

tubaka valmistamine, töötlemine ja turustamine;

abi raskustes olevatele ettevõtetele;

investeeringud lennujaamataristusse (välja arvatud juhul, kui need on seotud keskkonnakaitsega või kui nendega kaasnevad meetmed ebasoodsa keskkonnamõju leevendamiseks).

Määrus tuleb läbi vaadata 31. detsembriks 2020.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1300/2013

21.12.2013

-

ELT L 347, 20.12.2013

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni rakendusotsus 2014/99/EL, milles sätestatakse loetelu piirkondadest, mis on kõlblikud abi saamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Euroopa Sotsiaalfondist, ning liikmesriikidest, mis on kõlblikud abi saamiseks Ühtekuuluvusfondist ajavahemikul 2014-2020 (ELT L 50, 20.2.2014).

Määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006.

Viimati muudetud: 17.04.2014