ELi Julgeoleku-uuringute Instituut

Euroopa Liidu (EL) Julgeoleku-uuringute Instituut tegeleb rahvusvaheliste küsimuste uurimise ja analüüsimisega, et aidata kujundada ELi välis- ja julgeolekupoliitikat.

ÕIGUSAKT

Nõukogu otsus 2014/75/ÜVJP, 10. veebruar 2014, Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituudi kohta.

KOKKUVÕTE

Käesoleva nõukogu otsusega on EL otsustanud toetuda ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) kujundamisel jätkuvalt Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituudi (EUISS) eriteadmistele rahvusvaheliste küsimuste uurimisel ja analüüsimisel. EUISS loodi 2002. aasta jaanuaris. Selle peakontor asub Pariisis ja teabetalitus Brüsselis.

Oma uuringute ja analüüsidega aitab EUISS kaasa otsuste tegemisele Euroopa ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas. Eelkõige viib instituut läbi analüüse ning pakub võimalust ELi välisstrateegia arutamiseks konfliktide ennetamise, rahu tagamise jms valdkondades. Muu hulgas korraldab see kontaktide loomise üritusi ja seminare ning kogub asjakohast teavet ELi ametnike ja ekspertide jaoks. Samuti toimib see vahendajana ELi institutsioonide ja välisekspertide maailma, sealhulgas turvalisuse eest vastutajate vahel.

EUISSi tegevust juhib juhatus ja direktor.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Nõukogu otsus 2014/75/ÜVJP

10.2.2014

-

ELT L 41, 12.2.2014

Viimati muudetud: 11.06.2014