Riigihangete läbiviimine – vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektorit käsitlevad eeskirjad

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Piirmäärad

Riiklikud, piirkondlikud või kohalikud ametiasutused, avalik-õiguslikud äriühingud või eri- või ainuõigustega ettevõtjad (st käesoleva direktiiviga hõlmatud üksused) sõlmivad direktiivis sätestatud eeskirjade kohaselt hankelepingud siis, kui asjaomased maksumused ületavad järgmisi piirmäärasid (mis kehtivad alates 1. jaanuarist 2016):

Euroopa Komisjon hindab neid piirmäärasid iga kahe aasta tagant, et teha kindlaks, kas neid tuleks kooskõlas ELi rahvusvaheliste kohustustega muuta.

Hõlmatud tegevused

Direktiivi kohaldatakse riigihangete suhtes järgmistes valdkondades:

Erandid

Seda direktiivi ei kohaldata selliste hankelepingute suhtes,

Riigihankega seotud teadete uued tüüpvormid

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/1986 kehtestati riigihankega seotud teadete avaldamiseks uued tüüpvormid. Neid uusi vorme kohaldati kõigi uute riigihankega seotud teadete suhtes kuni 18. aprillini 2016.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 17. aprillist 2014. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 18. aprilliks 2016.

TAUST

Direktiiv 2014/24/EL sisaldab ELi üldisi õigusnorme, mis näevad ette riigihangete läbiviimise eeskirjad. Nende eeskirjadega sätestatakse järgitavad menetlused ja nõue, et riigiasutused peavad soovitud töö pakkumuste saamiseks riigihanget kasutades kohtlema kõiki taotlejaid võrdselt ning vältima neist kellegi diskrimineerimist. Samuti peavad nad olema oma tegevuses ja otsustamisprotsessis läbipaistvad.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 243–374)

Direktiivi 2014/25/EL järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65–242)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 1–64)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 11. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1986, millega kehtestatakse riigihankega seotud teadete tüüpvormid ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 842/2011 (ELT L 296, 12.11.2015, lk 1–146)

Viimati muudetud: 19.09.2016