Krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavad usaldatavusnõuded

KOKKUVÕTE:

Määrus (EL) 575/2013 - tagamaks, et pangad ja investeerimisühingud juhivad riske ning säilitavad adekvaatset kapitali

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruse eesmärk on tugevdada pankade usaldatavusnõudeid, mis nõuavad, et pangad peavad säilitama piisavaid kapitalireserve ja likviidsust. Üldine eesmärk on suurendada pankade stabiilsust ja vastupidavust majandusliku stressi perioodidel.

PÕHIPUNKTID

Üldjoontes kehtestatakse määrusega ühtsed harmoniseeritud usaldatavuseeskirjad, mida pangad peavad järgima kogu Euroopa Liidu ulatuses. Selle nn ühtse eeskirjade kogumiku eesmärk on tagada kõigis ELi riikides pangakapitalile globaalsete standardite ühtne rakendamine (Basel III).

Spetsiifilised punktid on järgmised.

Kõrgemad ja paremad kapitalinõuded. Pangad peavad säilitama kapitali kogusummas, mis vastab vähemalt 8%-le nende varast mõõdetuna nende riskide järgi. Turvalisi varasid (nt sularaha) ei arvestata, muu vara (nt laenud teistele asutustele) loetakse riskantsemaks ja selle osakaal on suurem. Mida suurema riskiteguriga on asutuse vara, seda suurem peab olema kapital.

Likviidsusmeetmed. Määrus sätestab kaks likviidsuspuhvrit tagamaks, et pankadel on piisavalt likviidseid vahendeid (nt sularaha või muu vara, mille saab kiiresti sularahaks konverteerida ilma vara väärtust (oluliselt) vähendamata).

Likviidsuskatte kordaja eesmärk on tagada, et pankadel on piisavalt likviidseid vahendeid lühiajalises plaanis.

Stabiilse netorahastamise nõude eesmärk on tagada, et pankadel on piisavas summas stabiilseid vahendeid varade ja tegevuste toetamiseks keskmise pikkusega tähtaja jooksul.

Võimendava mõju piiramine. Määrus sätestab uue regulatiivse instrumendi, mida nimetatakse finantsvõimenduse määraks. Selle eesmärk on piirata panku, et neile ei koguneks finantsturgudel liigseid võlgu. Alates 2015. aastast peavad pangad oma finantsvõimenduse määra avalikustama. Kui see on asjakohane, teeb komisjon ettepaneku võtta vastu õigusakt, mis muudab 2018. aastast selle uue määra pankadele siduvaks.

See määrus on osa õigusaktide kogumist, sh direktiiv, mille eesmärk on suurendada ELi pangandussektori vastupanuvõimet. Direktiiv 2013/36/EL reguleerib juurdepääsu hoiustamistegevusele ja siinne määrus sätestab usaldatavusnõuded, mida finantseerimisasutused peavad arvestama.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

28. juuni 2013.

TAUST

Euroopa Komisjoni veebileht kapitalinõudeid käsitlevate õigusaktide kohta

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete ning määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 575/2013

28.6.2013

-

ELT L 176, 27.6.2013, lk 1-337

Määruse (EÜ) nr 575/2013 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338-436)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1-59)

Viimati muudetud: 07.10.2015