Turvalisemad autod: turvavööd ja laste turvasüsteemid

KOKKUVÕTE:

Määrus (EÜ) nr 661/2009 – mootorsõidukite, haagiste ja süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnitus

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrus nõuab üldiselt, et kõik mootorsõidukite osad ja seadmestikud peavad olema saanud tüübikinnituse* enne, kui need tohib ELi turule lasta.

Nende hulka kuuluvad turvavööd ja laste turvasüsteemid.

See tagab, et turvavööde ja laste turvasüsteemide tootjad kogu ELis järgivad samu ohutusstandardeid.

PÕHIPUNKTID

Tootjad peavad tagama, et kõik uued sõidukid projekteeritakse, ehitatakse ja monteeritakse nii, et sõitjate ja teiste liiklejate vigastusoht oleks minimaalne.

See hõlmab sõidukite süsteeme, osi ja eraldi tehnilisi seadmestikke, nagu

turvavöösid ja

Isofixi kinnitussüsteeme ja sisseehitatud laste turvasüsteeme. Isofix on Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standard, mis määratleb laste turvaistmete kinnitussüsteemi.

Nõudeid turvavööde ja laste turvasüsteemide paigaldamise kohta reguleerivad UNECE (Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni) koostatud ülemaailmsed sõidukeid käsitlevad ühtlustatud eeskirjad.

Eeskiri nr 16 (turvavööd, muud turvasüsteemid, laste turvasüsteemid ja Isofixi laste turvasüsteemid)

Eeskiri nr 44 (lapse turvasüsteemid)

Eeskiri nr 129 (lapse täiustatud turvasüsteemid)

Tootjad peavad tõendama, et turvavööd ja laste turvasüsteemid vastavad nendele UNECE eeskirjadele. Sellisel juhul loetakse need ka käesoleva määruse nõuetele vastavaks ja võivad saada EÜ tüübikinnituse.

Määrusega sätestatud eeskirju ja menetlusi muudeti 2015. aastal komisjoni määrusega (EL) 2015/166.

TAUST

Lisateavet leiate tehnilise ühtlustamise teemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

PÕHIMÕISTED

* Tüübikinnitus – näitab, et on tehtud katseid, mille käigus kontrollitakse vastavust asjaomastele regulatiivsetele, tehnilistele ja ohutusnõuetele.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 661/2009

20.8.2009

ELT L 200, 31.7.2009, lk 1–24

Määruse (EÜ) nr 661/2009 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UN/ECE) eeskiri nr 16 „I. Mootorsõidukite sõitjate turvavööde, turvasüsteemide, lapse turvasüsteemide ja Isofixi lapse turvasüsteemide; II. turvavööde, turvavöö kinnitamise meeldetuletuse, turvasüsteemide, lapse turvasüsteemide ja Isofixi lapse turvasüsteemidega varustatud sõidukite tüübikinnituse ühtsed sätted” (ELT L 233, 9.9.2011, lk 1–94)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UN/ECE) eeskiri nr 44 „Mootorsõidukis kasutatava lapse turvaseadme (lapse turvasüsteemi) tüübikinnituse ühtsed sätted” (ELT L 330, 16.12.2005, lk 56–157)

ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UN/ECE) eeskiri nr 129 „Mootorsõidukis kasutatavate lapse täiustatud turvasüsteemide tüübikinnituse ühtsed sätted” (ELT L 97, 29.3.2014, lk 21–128)

Viimati muudetud: 20.10.2015