Sõidukisisene eCall-süsteem – tüübikinnitus

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2015/758, mis käsitleb hädaabinumbri 112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Määrust kohaldatakse järgmise suhtes:

Tootja kohustused

Kõik ülalnimetatud kategooriatesse kuuluvad uued sõidukitüübid tuleb

Tehnilised nõuded ja katsemenetlused

Euroopa Komisjon võttis delegeeritud õigusaktiga vastu delegeeritud määruse (EL) 2017/79. Selle määrusega täiendatakse ja muudetakse määrust (EL) 2015/758, sätestades mootorsõidukite EÜ tüübikinnituse üksikasjalikud tehnilised nõuded ja katsemenetlused seoses nende hädaabinumbri 112 teenusel põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemide, eraldi seadmestike ja osadega.

Eraelu puutumatus ja andmekaitse

Igasugune isikuandmete töötlemine eCall-süsteemi kaudu peab vastama andmekaitset ja eraelu kaitset reguleerivatele ELi eeskirjadele (vt kokkuvõte). Määruses on sätestatud hulk erieeskirju, sh järgmised:

Alates 31. märtsist 2018 antakse EÜ tüübikinnitus ainult sellele määrusele vastavatele sõidukitele ja eCall-süsteemidele.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Artikli 2 lõike 2, artikli 5 lõigete 8 ja 9, artikli 6 lõigete 12 ja 13 ning artiklite 8, 9, 10 ja 12 sätteid kohaldatakse alates 8. juunist 2015, milliseks tähtajaks pidi komisjon võtma vajaduse korral vastu õigusaktid delegeeritud või rakendusaktidega. Ülejäänud artikleid kohaldatakse alates 31. märtsist 2018.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Tüübikinnitus: näitab, et on tehtud katsed asjaomaste regulatiivsete, tehniliste ja ohutusalaste nõuete täidetuse kontrollimiseks.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/758, mis käsitleb hädaabinumbri 112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ (ELT L 123, 19.5.2015, lk 77–89)

Määruse (EL) 2015/758 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa ühtse hädaabinumbri 112 rakendamise tulemuslikkuse kohta (COM(2020) 808 final, 15.12.2020)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1–88)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 28.05.2021