Avaliku ja erasektori partnerlus innovatiivsete ravimite alal

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 557/2014 innovatiivsete ravimite algatuse teise ühisettevõtte asutamise kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega asutatakse innovatiivsete ravimite algatuse teine ühisettevõtte („ühisettevõte IMI2“) aastateks 2014–2020.

Ühisettevõtte IMI2 eesmärk on töötada välja uusi vaktsiine, ravimeid ja raviviise. See toimub ühiste teadusprojektide kaudu, et otsida lahendusi Euroopa tervisealastele probleemidele ning tagada Euroopa farmaatsiatööstuse jätkuv konkurentsivõime.

PÕHIPUNKTID

Eesmärgid

Strateegiline teadusuuringute kava

IMI2 põhitähelepanu on suunatud neljale uurimisvaldkonnale:

IMI käsitleb muuhulgas järgmisi tervisealaseid prioriteete:

Juhtimine

Eelarve

ELi rahaline osalus ühisettevõttes IMI2 on aastani 2024 kuni 1,638 miljardit eurot. Sellele lisandub 1,425 miljardit eurot farmaatsiatööstuselt (mitterahaline panus). Täiendavad rahalised vahendid tulevad muudelt bioteaduste alal tegutsevatelt ettevõtetelt ja organisatsioonidelt, kes otsustavad osaleda ühisettevõttes IMI2 liikmetena või assotsieerunud partneritena üksikutes projektides. Samuti püüab ühisettevõte luua koostoimet Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 27. juunist 2014.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Biomarkerid: bioloogilised näitajad, mida kasutatakse teatud haiguste suhtes eelsoodumusega isikute määramiseks.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 557/2014 innovatiivsete ravimite algatuse teise ühisettevõtte asutamise kohta (ELT L 169, 7.6.2014, lk 54–76)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 14. veebruari 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 622/2014, millega tehakse innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõttele erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 1290/2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad (ELT L 174, 13.6.2014, lk 7–11)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1290/2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1906/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 81–103)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1291/2013, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020 ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 104–173)

Määruse (EL) nr 1291/2013 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 21.08.2018