Kasutajatele ohutute isikukaitsevahendite tagamine

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2016/425 – ohutud isikukaitsevahendid

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 21. aprillist 2018, välja arvatud teatavad artiklid, mis käsitlevad peamiselt teavitatud asutusi ja menetlusi. Neid kohaldatakse alates 21. oktoobrist 2016.

TAUST

Lisateave:

Pärast COVID-19 puhangut ja kriisi tagajärgedega toimetulemiseks meetmete kehtestamist võttis komisjon vastu

* PÕHIMÕISTE

Isikukaitsevahend: vahend, mis on projekteeritud ja toodetud inimesele kandmiseks või hoidmiseks, et see kaitseks teda ühe või mitme tema tervist või turvalisust ähvardava ohu eest.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/425, mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ (ELT L 81, 31.3.2016, lk 51–98)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiiv 89/686/EMÜ isikukaitsevahendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 399, 30.12.1989, lk 18–38)

Direktiivi 89/686/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 02.06.2020