Reisijateveoks kasutatavad köisteed

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2016/424 – köisteed

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 21. aprillist 2018, välja arvatud teatavad artiklid, mis käsitlevad peamiselt teavitusasutusi ja -menetlusi. Neid kohaldatakse alates 21. oktoobrist 2016.

TAUST

* PÕHIMÕISTED

Köistee: infrastruktuurist ja alamsüsteemidest koosnev kogu püsivalt paigaldatud süsteem, mida kasutatakse reisijate vedamiseks.

Alamsüsteem: süsteem või süsteemide kombinatsioon, mis on ette nähtud köisteedes kasutamiseks, näiteks tõstevints, riputusmehhanism ja elektrotehnilised seadmed.

Ohutusseadis: iga seadmestiku seadis või iga seade, mis ohutuse tagamiseks on kavas alamsüsteemi või köistee koosseisu lülitada.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/424, mis käsitleb köisteid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/9/EÜ (ELT L 81, 31.3.2016, lk 1–50)

Määruse 2016/424 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 13.12.2016