Kriminaaltulu arestimine ja konfiskeerimine

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2014/42/EL kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta ELis

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on hõlbustada ELi riiklikel ametiasutustel kriminaaltulu* ja kuriteovahendite* konfiskeerimist ja tagasivõtmist.

PÕHIPUNKTID

Direktiiviga sätestatakse kriminaaltulu ja kuriteovahendite arestimise ja konfiskeerimise miinimumnõuded.

Need on seotud kuritegudega, mida käsitletakse mitmes direktiivi artiklis 3 loetletud ELi õigusaktis.

Lisaks kriminaaltulu ja kuriteovahendite või nendega võrdse väärtusega vara konfiskeerimisele (pärast süüdimõistmist) võidakse kriminaaltulu ja kuriteovahendid artikli 4 kohaselt konfiskeerida ka asjaomase isiku põgenemise või haiguse korral (kui kahtlustataval või süüdistataval pole võimalik võtta osa kriminaalmenetlusest pika aja jooksul, mistõttu ei saa menetlus normaalsel viisil jätkuda ning süüdimõistvat kohtuotsust pole võimalik teha).

Artiklis 5 sätestatakse selgemad eeskirjad laiendatud konfiskeerimise volituste kohta, millega hõlbustatakse konfiskeerimist juhul, kui kohtunik on veendunud, et süüdimõistetud isik on saanud asjaomase vara muu kuriteo tulemusena.

Direktiivi artikkel 6 võimaldab konfiskeerida vara, mis on kahtlustatava poolt üle antud kolmandale isikule või mille on omandanud kolmas isik, kes oleks pidanud aru saama, et see on saadud kuritegelikul teel.

Artikli 10 kohaselt peavad ELi riigid arestitud vara asjakohaselt haldama (näiteks looma varahaldusametid), et see ei kaotaks enne konfiskeerimist oma majanduslikku väärtust.

Iirimaa osaleb direktiivi kohaldamisel, Ühendkuningriik (1) ja Taani aga mitte.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 19. mail 2014. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 4. oktoobriks 2016.

PÕHIMÕISTED

* Kriminaaltulu – kuritegelikul teel saadud tulu.

* Kuriteovahendid – kuritegude toimepanemiseks kasutatavad vahendid (nt paat, mida kasutatakse uimastite vedamiseks).

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/42/EL kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus (ELT L 127, 29.4.2014, lk 39–50)

Direktiivi 2014/42/EL järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 07.01.2016(1) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).