Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise vastu

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2011/93/EL – laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastane võitlus

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on parandada laste kaitset seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise eest. Selle saavutamiseks kohustatakse ELi riike

PÕHIPUNKTID

Selleks et hõlbustada süüdistuste esitamist, näeb direktiiv ette, et

Lapsohvrite kaitseks kehtestatakse direktiiviga eeskirjad, mis käsitlevad järgmist:

Kuritegude ennetamiseks kehtestatakse direktiiviga järgmised nõuded:

Järelmeetmed

Aastal 2016 avaldas Euroopa Komisjon kaks aruannet. Esimeses aruandes vaadeldi direktiivi tervikuna, teises aruandes aga käsitleti lastepornot sisaldavate või levitavate veebisaitide suhtes kehtestatud meetmeid (artikkel 25).

Ülemaailmne liit laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis

Sellega on seotud ELi ja USA ühisalgatus, mille raames 54 maailma riiki moodustasid 2012. aastal ülemaailmse liidu laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis. Nad on võtnud kohustuse järgida põhilisi poliitilisi eesmärke, mis aitavad

Ülemaailmne liit liitus Ühendkuningriigi algatusega WeProtect, moodustades WeProtecti ülemaailmse liidu, et teha lõpp laste seksuaalsele ärakasutamisele internetis. Liitu on koondunud üle 80 valitsuse, 20 ülemaailmset tehnoloogiaettevõtet ja 24 juhtivat rahvusvahelist ja valitsusvälist organisatsiooni, et kaitsta lapsi seksuaalse ärakasutamise eest internetis.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 17. detsembrist 2011 ning see pidi ELi riikides jõustuma 18. detsembrist 2013.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/93/EL, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK (ELT L 335, 17.12.2011, lk 1–14)

Parandus

Direktiivi 2011/93/EL järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule, milles hinnatakse, kui suures osas on liikmesriigid võtnud vajalikke meetmeid, et täita 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/93/EL, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust (COM(2016) 871 final, 16.12.2016)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/93/EL (mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust) artiklis 25 osutatud meetmete rakendamise hindamise kohta (COM(2016) 872 final, 16.12.2016)

Viimati muudetud: 28.03.2018