Õigus saada kriminaalmenetluses teavet

ELi riigis kuriteo toimepanemises kahtlustatavaid ja süüdistatavaid isikuid tuleb teavitada nende menetlusõigustest ning nende vastu esitatud süüdistusest.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta direktiiv 2012/13/EL, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet.

KOKKUVÕTE

ELi riigis kuriteo toimepanemises kahtlustatavaid ja süüdistatavaid isikuid tuleb teavitada nende menetlusõigustest ning nende vastu esitatud süüdistusest.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse miinimumnõuded, mida kohaldatakse kõigis ELi riikides olenemata isiku õiguslikust seisundist, kodakondsusest või rahvusest. Selle abil loodetakse ära hoida kohtuvigasid ja vähendada edasikaebamiste arvu.

PÕHIPUNKTID

Kahtlustatavaid ja süüdistatavaid isikuid tuleb suuliselt või kirjalikult viivitamata teavitada mitmest menetlusõigusest, sealhulgas:

Lisaks peavad vahistatud isikud saama õiguskaitseasutustelt (st olenevalt ELi riigist politsei või justiitsministeerium) viivitamata lihtsas keeles kirjutatud õiguste deklaratsiooni, mis sisaldab teavet täiendavate õiguste kohta, sealhulgas:

Kui isik on Euroopa vahistamismääruse alusel vahistatud, peavad õiguskaitseasutused talle andma õiguste deklaratsiooni, mis kajastab kõnealuses olukorras kehtivaid õigusi.

Lisaks tuleb kahtlustatavale või süüdistatavale isikule anda viivitamata teavet kuriteo kohta, mille toimepanemises teda kahtlustatakse, ning (hiljem) üksikasjalikku teavet süüdistuse kohta. Vahistamise või kinnipidamise korral tuleb talle teatada ka tema vahistamise või kinnipidamise põhjused. Samuti peab tal olema võimalus tutvuda kohtuasja materjalidega, et ta saaks kasutada oma kaitseõigust.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 21. juunil 2012 ja ELi riigid pidid selle üle võtma 2. juuniks 2014.

TAUST

Direktiiv on järjekorras teine mitmest meetmest, mille eesmärk on kehtestada kogu ELis menetlusõiguste miinimumeeskirjad kooskõlas 2009. aasta menetlusõiguste teekaardiga. Sellele eelnes 2010. aasta direktiiv õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele.

Lisateave

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2012/13/EL

21.6.2012

2.6.2014

ELT L 142, 1.6.2012, lk 1-10

Viimati muudetud: 02.03.2015