Kiiremad ja tõhusamad piiriülesed kriminaalasjade uurimised ELis

Euroopa uurimismääruse direktiivis on sätestatud uus kõikehõlmav süsteem, mis võimaldab ELi riikidel saada teistest ELi riikidest tõendeid rohkem kui ühe riigiga seotud kriminaalasjades.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/41/EL, mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades

KOKKUVÕTE

Käesoleva direktiivi eesmärk on lihtsustada ja kiirendada piiriüleste kriminaalasjade uurimist ELis. Direktiiviga kehtestatakse Euroopa uurimismäärus, mis võimaldab ühe liikmesriigi („taotlev riik”) õigusasutustel taotleda teiselt liikmesriigilt („täitjariik”) tõendite kogumist ja edastamist.

Kuna Euroopa uurimismäärus põhineb vastastikuse tunnustamise põhimõttel, on kõik ELi riigid põhimõtteliselt kohustatud saadud taotlust tunnustama ja täitma. Samuti tuleb seda teha kiiresti ja ilma täiendavate formaalsusteta.

Euroopa uurimismäärus hõlbustab kuritegude, sealhulgas korruptsiooni, ebaseadusliku uimastikaubanduse ja organiseeritud kuritegevusega seotud juhtumite lahendamist. Näiteks saaks Kreeka politsei paluda oma Ühendkuningriigi (1) kolleegidelt enda eest läbiotsimiste tegemist või tunnistajate ülekuulamist.

Euroopa uurimismäärus parandab asjaomast valdkonda käsitlevaid olemasolevaid ELi õigusakte, kehtestades nõutud tõendite kogumiseks ranged tähtajad ning piirates nende taotluste täitmisest keeldumise aluseid. Samuti vähendab see bürokraatiat, kuna näeb ametiasutustele tõendite kogumisel abi palumiseks ette kindla standardvormi.

Euroopa uurimismääruse põhiaspektid

Toimingu täitmiseksonaega 90 päeva

Saanud uurimismääruse, peab täitjariik taotluse kiiresti täitma. Ta võib täitmisest keelduda vaid teatavatel tingimustel, näiteks kui taotlus on vastuolus riigis kehtivate õigusalaste aluspõhimõtetega või kahjustab riiklikke julgeolekuhuve. Kõikide taotluse täitmisega seonduvate toimingute kulud kannab täitjariik.

Taotlust täitev asutus võib Euroopa uurimismääruse asemel valida ka muu uurimistoimingu, kui ta usub, et see viib samade tulemusteni.

Euroopa uurimismäärus võimaldab ka:

Seda direktiivi kohaldatakse kõikide ELi riikide, välja arvatud kohaldamisest loobunud Taani ja Iirimaa suhtes. Sellega asendatakse ELi vastastikuse õigusabi süsteemid, iseäranis 2000. aasta konventsioon Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades ja raamotsus 2008/978/JSK Euroopa tõendikogumismääruse kohta.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2014/41/EL

21.5.2014

22.5.2017

ELT L 130, 1.5.2014, lk 1-36

Parandus

-

-

ELT L 143, 9.6.2015, lk 16

Viimati muudetud: 10.09.2015(1) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).