Varjupaigataotlejate elamistingimused – ELi eeskirjad

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2013/33/EL rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuete kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Keda see puudutab?

Direktiivi kohaldatakse rahvusvahelise kaitse taotlejatele ja nende peredele, kaasa arvatud

Kogu ELis kehtivad ühtsed vastuvõtutingimused

Direktiivi eesmärk on ühtlustada vastuvõtutingimusi kogu ELis. Need tingimused hõlmavad järgmist:

Muud tagatised

Lisaks põhilistele vastuvõtutingimustele peavad ELi riigid tagama taotlejatele juurdepääsu

Kaitsetus olukorras olevad inimesed

Varjupaigataotlejate kinnipidamine

Taotlejat ei tohi kinni pidada ainuüksi sel põhjusel, et ta taotleb rahvusvahelist kaitset. Kinnipidamisasutustes hoidmine peaks olema äärmuslik abinõu, mille rakendamine otsustatakse juhtumipõhiselt.

Et vältida meelevaldset kinnipidamist, on vastu võetud kinnipidamise aluste ammendav loetelu.

Direktiiviga ühtlasi

Direktiiviga 2013/33/EL tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/9/EÜ alates 21. juulist 2015.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 19. juulist 2013. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 21. juuliks 2015.

TAUST

EL on teinud tööd Euroopa ühise varjupaigasüsteemi loomiseks. Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tõhustamiseks on 2013. aastast alates võetud vastu mitu uut õigusakti.

* PÕHIMÕISTED

Rahvusvaheline kaitse: pagulasseisund või täiendava kaitse seisund.

Täiendava kaitse seisund: selle võib anda ELi mittekuuluvate riikide kodanikele või kodakondsuseta isikutele, kes ei vasta pagulasseisundi saamise nõuetele, kuid keda ähvardaks päritoluriiki tagasipöördumisel tõsine oht.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/33/EL, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (ELT L 180, 29.6.2013, lk 96–116)

SEONDUV DOKUMENT

Nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/9/EÜ, millega sätestatakse varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõuded (ELT L 31, 6.2.2003, lk 18–25)

Viimati muudetud: 31.10.2016