Vääringute võltsimise eest ettenähtud kriminaalkaristused

Euroopa Keskpanga andmetel on võltsimine alates ühisraha kasutusele võtmisest 2002. aastal tekitanud Euroopa Liidu majandusele vähemalt 500 miljoni euro ulatuses rahalist kahju. Euro ja teiste vääringute võltsimise eest kaitsmiseks on vastu võetud uus õigusakt.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/62/EL, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ning millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK.

KOKKUVÕTE

Euroopa Liidu (EL) uues direktiivis on sätestatud kuritegude ja karistuste määratlemise miinimumnormid seoses vääringute võltsimisega. Selles kehtestatakse ühissätted võltsimise vastu võitlemiseks, uurimise parandamiseks ning ELi riikide vahelise parema võltsimisvastase koostöö tagamiseks.

Kuriteod

Liikmesriigid peavad võtma meetmeid selleks, et tagada kõikide töövahendite, esemete, arvutiprogrammide ja turvaelementide (näiteks hologrammide ja vesimärkide) tahtliku pettusliku valmistamise, saamise, hankimise või omamise karistatavus.

Tahtlik tegevus peaks sarnaselt kuriteole kihutamise, kaasaaitamise ja kuriteokatsega olema karistatav ka juhul, kui see on seotud veel emiteerimata pangatähtede ja müntidega, mis on mõeldud käibelelaskmiseks seaduslike maksevahenditena.

Üksikisikute (füüsiliste isikute) suhtes kohaldatavad karistused

Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning hõlmama vangistust. Vangistuse maksimummäära (sõltuvalt juhtumist 5 või 8 aastat) tuleb kohaldada vähemalt kõige tõsisemate võltsimisega seonduvate kuritegude suhtes.

Kuigi heas usussaadud võltsitud sularaha teadliku edasiandmise eest võiks ette näha rahalised karistused, tuleks ELi riikide siseriiklikus õiguses maksimumkaristuseks sätestada vangistus.

Juriidiliste isikute vastutus ja nende suhtes kohaldatavad karistused

ELi riigid peavad tagama, et juriidilisi isikuid (nt ettevõtjad ja ühendused) saaks vastutusele võtta üksikisikute (füüsiliste isikute) eest, ning kohaldama juriidiliste isikute suhtes tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi. Karistuste ulatus peaks olema kindlaks määratud ning hõlmama muu hulgas riiklike hüvitiste või abi saamise õigusest ilmajätmist, ajutist või alalist ettevõtluskeeldu ning kohtuliku järelevalve alla võtmist.

Euro pangatähtede ja müntide analüüs ja võltsingute tuvastamine

ELi riigid peavad tagama, et nende siseriiklikud analüüsikeskused ja siseriiklikud müntide analüüsi keskused saaksid kontrollida, kas eurod on võltsitud, ning et nad oleksid algatatud kohtumenetlustes uute võltsimisjuhtumite kindlakstegemiseks kättesaadavad.

Kohaldamine

Iirimaa on otsustanud selle direktiivi kohaldamise poolt. Direktiivi sätteid ei kohaldata Taanis ja Ühendkuningriigis (1).

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2014/62/EL

22.5.2014

23.5.2016

ELT L 151, 21.5.2014

Viimati muudetud: 10.08.2014(1) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).