Agressiivne maksuplaneerimine

Komisjon soovitab, kuidas tulla toime õigusaktide nüansside või lünkadega, mida mõned ettevõtted kasutavad ära oma maksukohustuse täitmisest kõrvalehoidmiseks.

AKT

Komisjoni soovitus 2012/772/EL agressiivse maksuplaneerimise kohta.

KOKKUVÕTE

Agressiivse maksuplaneerimisega toimetulek on komisjoni maksudest kõrvalehoidmise ja maksupettuse vastu võitlemiseks ette nähtud üksikasjaliku ja keeruka tegevuskava üks osa.

Tegevuskavas kirjeldatakse praktilisi võimalusi, kuidas parandada halduskoostööd ELi liikmesriikide vahel, võidelda kuritarvituste ja topeltmaksuvabastusega ning tegeleda maksuparadiiside ja maksualaste kuritegudega seotud probleemidega.

Praegu kasutavad mõningad maksumaksjad keerukaid ja vahel kunstlikke süsteeme, et teisaldada oma maksubaas teise riiki ELi piires või ka kaugemal. Selleks kasutatakse ära maksumäärade erinevusi või ebakõlasid erinevate riikide maksusüsteemide vahel ja korraldatakse nii, et tulu ei maksustata üheski riigis. Seda probleemi nimetatakse agressiivseks maksuplaneerimiseks.

Põhiprobleem on selles, et aina keerukamaks muutuv maksuplaneerimine nihutab maksustatava kasumi maksumaksjale soodsama maksukorraga riikidesse. Sellise tegutsemise põhitunnuseks on, et maksukohustust vähendatakse rangelt õiguspäraste võtetega, mis on vastuolus seaduse eesmärgiga, kasutades ära seaduselünki.

Agressiivne maksuplaneerimine võib esineda paljudes vormides. Selle tagajärgede hulka kuuluvad topeltmahaarvamine (st sama kahjum arvatakse maha nii tuluallikariigis kui ka residentsusriigis) ja topeltmaksuvabastus (st tulu, mida ei maksustata tuluallikariigis, on vabastatud residentsusriigis).

Komisjon julgustab seetõttu ELi liikmesriike tagama, et teiste ELi liikmesriikide või ka mitteliikmesriikidega sõlmitud topeltmaksustamise konventsioonides oleks sätestatud lahendusviis konkreetselt määratletud topeltmaksuvabastuse juhtudele.

Ühtlasi soovitatakse võtta kasutusele ühtsed üldised kuritarvituste vältimise nõuded, millega saaks tagada tõhusust ja järjepidevust valdkonnas, kus nõuded erinevad märkimisväärselt ELi liikmesriikide lõikes.

Selles valdkonnas on tehtud ka palju muid ettepanekuid. Näiteks on leitud, et praegune käibemaksusüsteem soodustab maksupettust. Seetõttu otsustas komisjon asutada ELi käibemaksufoorumi. Seal saavad ettevõtete esindajad vahetada maksuametitega mõtteid ELi liikmesriikide vaheliste tehingutega seotud käibemaksukorra praktiliste küsimuste üle. Lisaks saavad nad kindlaks teha ja arutleda parimate tavade üle, mille abil oleks võimalik käibemaksusüsteemi lihtsamalt korraldada, et vähendada õigusnõuete järgimise kulusid ja samas tagada ka käibemaksutulu.

VIITED

Akt

Jõustumine

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Komisjoni soovitus 2012/772/EL

-

-

ELT L 338, 12.12.2012

VIIDATUD DOKUMENDID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule.Tegevuskava maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastase võitluse tõhustamiseks (COM(2012)722 final - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2011/96/EL eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta (COM(2013)814 final - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Ema- ja tütarettevõtjaid käsitlev direktiiv (direktiiv 2011/96/EL) loodi algselt erinevates ELi liikmesriikides tegutsevate ühte rühma kuuluvate ettevõtete puhul samade tulude topeltmaksustamise vältimiseks. Teatud ettevõtted on ära kasutanud direktiivi sätteid ja ebakõlasid erinevate maksusüsteemide vahel, et vältida üldse ELi riikides maksustamist (topeltmaksuvabastus).

Pakutud muudatus karmistaks kõnealust direktiivi nii, et konkreetsed maksuplaneerimise võtted (hübriidlaenud) ei saaks ära kasutada maksuvabastusi. Vastavalt ettepanekule tuleb juhul, kui hübriidlaenu makse on tütarettevõtte asukohariigis maksust vabastatud, maksustada see ELi liikmesriigis, kus asub emaettevõte. See takistab enam kui ühes ELi liikmesriigis asuvate tütarettevõtetega ettevõtetel planeerida makseid erinevates riikides asuvate tütarettevõtete vahel nii, et saaks ära kasutada topeltmaksuvabastust.

Viimati muudetud: 21.02.2014