Kliimamuutused – ELi ratifitseeritud Pariisi kokkulepe

 

KOKKUVÕTE:

otsus (EL) 2016/1841 kliimamuutusi käsitleva Pariisi kokkuleppe kohta

Pariisi kokkulepe

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

ELi senised kliimamuutuste vastased meetmed

MIS AJAST KOKKULEPET KOHALDATAKSE?

Kokkulepe jõustub 4. novembril 2016 ja seda kohaldatakse alates 2020. aastast.

TAUST

Kokkuleppega tugevdatakse ülemaailmset reageerimist kliimamuutustele, seades praeguse poliitika kursile, mis aitab saavutada enne sajandi lõppu kliimaneutraalsuse.

Selle võtsid Pariisis 2015. aasta detsembris vastu 195 riiki ja sellega asendatakse 1997. aasta Kyoto protokoll.

Lisateave

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 5. oktoobri 2016. aasta otsus (EL) 2016/1841 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel vastu võetud Pariisi kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (ELT L 282, 19.10.2016, lk 1–3)

Pariisi kokkulepe (ELT L 282, 19.10.2016, lk 4–18)

Viimati muudetud: 04.11.2016