Elurikkuse kaitsmine looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide eest

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 1143/2014 looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruses sätestatakse eeskirjad looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide* sissetoomise ja levimise ennetamiseks ja ohjamiseks ELis.

Õigusakti abil püütakse vähendada ja leevendada looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide kahjulikku mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja ökosüsteemidele, samuti inimeste tervisele ja majandusele.

PÕHIPUNKTID

Liidu jaoks probleemseteks peetavate looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekiri

Luba

ELi riigid võivad väljastada lubasid, mis võimaldavad liidu jaoks probleemseteks peetavate looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide loetelusse kantud liike uurida, väljaspool ala kaitsta ja meditsiiniliselt kasutada. ELi riigid, mis soovivad mis tahes muul otstarbel väljastada luba, peavad kõigepealt taotlema komisjoni luba.

Kõnealuseid looduslikku tasakaalu ohustavaid võõrliike tuleb pidada ja käidelda suletud tingimustes ning vedada tingimustes, millega välditakse nende põgenemist.

Siseriiklikud tegevuskavad

Kolme aasta jooksul peavad ELi riigid koostama ja rakendama tegevuskavad esmatähtsate liikumisteede käsitlemiseks. Selle eesmärk on vältida liidu jaoks probleemseteks peetavate looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide tahtmatut sissetoomist ning levimist oma territooriumil.

Piirkonna jaoks probleemsed looduslikku tasakaalu ohustavad võõrliigid ja liidu jaoks pärismaised liigid

Looduslikku tasakaalu ohustavad võõrliigid võivad pärineda ühest ELi piirkonnast ja tekitada probleeme teises ELi piirkonnas. Siin on komisjonil oluline roll tagada, et asjaomased ELi riigid teeksid probleemide lahendamiseks koostööd.

Järelevalvesüsteem

18 kuu jooksul alates liidu jaoks probleemsete looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekirja heakskiitmisest peavad ELi riigid kasutusele võtma järelevalvesüsteemid, mille kaudu kogutakse ja talletatakse andmeid keskkonnas esinevate looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide kohta.

Uute looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide varajane avastamine ja kiire hävitamine

Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide loetelus esitatud liigi iga uus vaatlus (esimene vaatlus või esimene vaatlus pärast avastamist) ELi riigis või tema territooriumi osas toob kaasa kiire hävitamise kohustuse. Hävitada võib nii letaalsete kui ka mitteletaalsete vahenditega.

Laialt levinud looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide ohjamine

18 kuu jooksul alates looduslikku tasakaalu ohustava võõrliigi nimekirja kandmist peab ELi riik kehtestama nende looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide tulemusliku ohje meetmed, mis juba on tema territooriumil laialt levinud, et vähendada nii palju kui võimalik kahjulikku mõju.

Need meetmed võivad olla letaalsed või mitteletaalsed ning ning peaksid olema proportsionaalsed nende keskkonnamõju suhtes ja asjakohased ELi riikide konkreetsetele oludele.

Kahjustatud ökosüsteemide taastamine

ELi riigid peaksid võtma meetmeid, et aidata taastada ökosüsteemi, mille seisukorda on halvendanud või mida on kahjustanud või mille on hävitanud liidu jaoks probleemne looduslikku tasakaalu ohustava võõrliik.

Üleminekumeetmed

Omanikud võivad pidada oma lemmikloomi tingimusel, et:

Esimesel aastal pärast loetellu kandmist võivad ettevõtted või muud äriühingud jätkata nende liikide müümist kuni varude ammendumiseni. Kuid teisel aastal pärast loetelusse kandmist võib liike müüa või üle anda luba omavale asutusele või humaanselt hukata. Need toimingud on lubatud tingimustel, et võetakse kõik asjakohased meetmed, millega tagatakse, et liigid ei saa põgeneda ega paljuneda.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015. aastast.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Looduslikku tasakaalu ohustavad võõrliigid: taimed või loomad, kelle inimesed on (tahtlikult või tahtmatult) vedanud väljapoole nende looduslikku levilat. Paljud nendest liikidest ei jää elama, mõned aga siiski, põhjustades loodusliku tasakaalu ohustajana märkimisväärset ökoloogilist ja majanduslikku kahju.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aastamäärus (EL) nr 1143/2014 looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta (ELT L 317, 4.11.2014, lk 35–55)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 12. juuli 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1263, millega ajakohastatakse liidu jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide nimekirja, mis on kehtestatud rakendusmäärusega (EL) 2016/1141 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1143/2014 (ELT L 182, 13.7.2017, lk 37–39)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrus (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4–104)

Komisjoni 13. juuli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1141, millega võetakse vastu liidu jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide nimekiri vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1143/2014 (ELT L 189, 14.7.2016, lk 4–8)

Määruse (EL) 2016/1141 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on ainult dokumentaalne väärtus.

Komisjoni 4. veebruar 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/145, millega võetakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1143/2014 vastu sellise dokumendi vorm, mis on tõendiks loa kohta, mille annavad asutustele välja liikmesriigi pädevad asutused, et viia läbi teatavaid liidu jaoks probleemsete looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikidega seotud toiminguid (ELT L 30, 5.2.2016, lk 1–6)

Viimati muudetud: 11.10.2017