Radioaktiivsed ained joogivees: rahva tervise kaitse

Direktiiviga kehtestatakse mitmesugused nõuded rahva tervise kaitseks võimalike ohtlike radioaktiivsete ainete eest, mida võib esineda joogivees.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiiv 2013/51/Euratom, millega määratakse kindlaks nõuded elanikkonna tervise kaitsmiseks olmevees sisalduvate radioaktiivsete ainete eest

KOKKUVÕTE

Tavaline joogivesi on üks viis, kuidas radioaktiivsed ühendid satuvad inimese kehasse ja kahjustavad elutähtsaid organeid. Võimalike ohtude minimeerimiseks kehtestatakse selle õigusaktiga parameetridsellisteleainetele nagu radoon ja triitium . Riikide pädevad asutused on kohustatud neid parameetreid jälgima ning võtma joogiveest tarbimismahust sõltuva sagedusega korrapäraselt proove.

Õigusakt hõlmab kogu inimtarbimiseks mõeldud vett. See hõlmab algolekus ja töödeldud vett, mis on mõeldud joogiveeks, toiduvalmistamiseks või muuks olmetarbimiseks, sõltumata selle allikast ja varustusviisist (veevärk, paak, pudelivesi).

Samuti laieneb see veele, mida ettevõtted kasutavad inimtarbimiseks mõeldud toidu tootmiseks, töötlemiseks, säilitamiseks või turundamiseks, kui riiklik pädev asutus ei ole ammendavalt veendunud, et vesi on kvaliteediga, mis ei mõjuta lõpptoote ohutust.

Seda õigusakti ei kohaldata loodusliku mineraalvee või meditsiinilise tootena klassifitseeritava vee suhtes. Neid reguleerib eraldiseisev ELi õigusakt. Riiklikud pädevad asutused võivad kõrvale jätta joogivee veevärkidest, mille kasutusmaht on alla 10 kuupmeetri päevas või millel on alla 50 tarbija, kui see ei ole rajatud kaubandusliku või avaliku tegevuse raames.

Võimaliku terviseohu tuvastamisel tuleb avalikkust asjakohaselt teavitada võimalikest ohtudest ja mis tahes vajalikest täiendavatest ettevaatusabinõudest. Vee kvaliteet tuleb kiiremas korras viia vastuvõetava tasemeni.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2013/51/Euratom

27.11.2013

28.11.2015

ELT L 296, 7.11.2013

Viimati muudetud: 22.04.2014