Keskmise võimsusega põletusseadmetest tulenev õhusaaste

KOKKUVÕTE:

direktiiv (EL) 2015/2193 keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate teatavate saasteainete heite piiramise kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega sätestatakse õigusnormid, et piirata keskmise võimsusega põletusseadmetest* õhku eralduva vääveldioksiidi (SO2), lämmastikoksiidide (NOx) ja tolmu(osakeste) heidet, ning samuti õigusnormid nende põletusseadmete süsinikmonooksiidi (CO) heite seireks.

Eesmärk on vähendada võimalikku kahju inimeste tervisele ja keskkonnale.

PÕHIPUNKTID

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 18. detsembrist 2015. ELi riigid peavad selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 19. detsembriks 2017.

TAUST

Õigusakt täidab tööstusheidete direktiiviga hõlmatud suurte põletusseadmete (üle 50 megavati) ja ökodisaini direktiivi alla kuuluvate väiksemate seadmete (nt kütteseadmed ja boilerid) vahelise tühimiku.

Keskmise võimsusega põletusseadmetel on terve rida kasutusalasid (elektrienergia tootmine, kodude/eluruumide kütmine ja jahutamine, tootmisprotsessideks vajaliku soojuse/auru tekitamine).

PÕHIMÕISTE

* Keskmise võimsusega põletusseade – põletusseade, mis põletab kütust ja kasutab tekkinud soojust ning mille nimisoojusvõimsus jääb vahemikku 1 kuni 50 MW, olenemata kasutatava kütuse liigist.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2193 keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate teatavate saasteainete heite piiramise kohta (ELT L 313, 28.11.2015, lk 1–19)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17–119)

Direktiivi 2010/75/EL järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumentaalne väärtus.

Viimati muudetud: 14.03.2016