Väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate heite piirnormid ja tüübikinnituseeskirjad

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2016/1628 – sisepõlemismootorite gaasiliste saasteainete ja tahkete osakeste heite piirnormidega seotud nõudeid

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega kehtestatakse erinevate võimsusvahemikega mootorite ja väljaspool teid kasutatavate eri otstarbega liikurmasinate (vt alt) heite piirnormid, et järk-järgult vähendada heitkoguseid ja kõrvaldada kasutuselt enim saastet tekitavate mootoritega seadmed.

PÕHIPUNKTID

Väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate hulka kuulub palju masinaid, mida tavaliselt kasutatakse mujal kui teedel, näiteks

Määrust ei kohaldata mitme eriotstarbelise masina ja seadme mootorite suhtes, mis on näiteks

Tüübikinnitus

Heide

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Tüübikinnitus: menetlus, millega tüübikinnitusasutus tõendab, et sõiduki, süsteemi, osise või eraldi seadmestiku tüüp vastab teatavatele õiguslikele nõuetele.

Mootoritüüpkond: tootja määratletud mootorite rühmad, millel on nende konstruktsioonist tulenevalt ühesugused heitenäitajad ja mis vastavad kohaldatavatele heite piirnormidele.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1628, mis käsitleb väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate sisepõlemismootorite gaasiliste saasteainete ja tahkete osakeste heite piirnorme ja tüübikinnitusega seotud nõudeid, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1024/2012 ja (EL) nr 167/2013 ning muudetakse direktiivi 97/68/EÜ ja tunnistatakse see kehtetuks (ELT L 252, 16.9.2016, lk 53–117)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (IMI määrus) (ELT L 316, 14.11.2012, lk 1–11)

Määruse (EL) nr 1024/2012 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. veebruari 2013. aasta määrus (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta (ELT L 60, 2.3.2013, lk 1–51)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 25.01.2017