Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2011/65/EL – teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega tugevdatakse olemasolevaid eeskirju ohtlike ainete (nt plii, elavhõbeda ja kaadmiumi) kasutamise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda, esmajoones võimaldades elektri- ja elektroonikaseadmete keskkonnaohutut taaskasutamist ja kõrvaldamist.

PÕHIPUNKTID

Uuesti sõnastatud õigusaktiga uuendatakse direktiivi 2002/95/EÜ, mis piirab teatavate ohtlike ainete kasutamist elektri- ja elektroonikaseadmetes, muuhulgas laiendades piiranguid, mis on kehtestatud ohtlike ainete kasutamisele, suuremale hulgale elektriseadmetele.

Kohaldamisala

Välistamised

Kõnealuseid piiranguid ei kohaldata mitmete toodete suhtes, näiteks relvad, kosmosesse saadetavad seadmed ning suured paiksed tööstuslikud tööriistad (nt trükipressid, freesimis- ja puurimisseadmed) ja paigaldised (nt elektrigeneraatorid). Eranditeks on ka fotogalvaanilised paneelid.

Direktiiviga (EL) 2017/2102 muudetakse direktiivi 2011/65/EL mitmete probleemide lahendamiseks, et vältida õigusakti soovimatuid tagajärgi 2011. aastal kasutusele võetud avatud kohaldamisala tõttu.

Sellega jäetakse vileorelid ja mõned maanteevälised liikurmasinad õigusakti kohaldamisalast välja.

Samuti on selle eesmärk hoogustada ringmajandust, kõrvaldades keelu elektri- ja elektroonikaseadmete järelturu tehingutelt (mis hõlmavad seadmete remonti, osade asendamist varuosadega, parandamist, korduskasutust ja uuendamist), mis jäid välja eelmise direktiivi 2002/95/EÜ reguleerimisalast, kuid mis ei ole kooskõlas direktiiviga 2011/65/EL.

Erandiks on elektri- ja elektroonikaseadmetest korduskasutusse võetud varuosad, tingimusel et korduskasutamine toimub auditeeritavates ettevõtetevahelistes suletud ahelana toimivates tagastussüsteemides ja tarbijat teavitatakse varuosade korduskasutamisest.

Erandid

Kohustused

Kohandamine ja läbivaatamine

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 21. juulist 2011. Direktiiviga 2011/65/EL sõnastatakse uuesti ja asendatakse direktiiv 2002/95/EÜ (ja selle hilisemad muudatused), mis pidi ELi riikides jõustuma 2004. aastaks. Direktiivis 2011/65/EL sisalduvad uued eeskirjad pidid ELi riikides jõustuma 2013. aastaks.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (uuesti sõnastatud) (ELT L 174, 1.7.2011, lk 88–110)

Direktiivi 2011/65/EL hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 18.10.2018