Konkurentsivõimelise vähese CO2-heitega majanduse saavutamine aastaks 2050

 

KOKKUVÕTE:

teatis (KOM(2011) 112 (lõplik)) – konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Euroopa Komisjoni analüüsi kohaselt on kulutõhusaim viis üldise eesmärgi saavutamiseks vähendada ELi territooriumil heidet 2030. aastaks 40% võrra ja 2040. aastaks 60% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega.

Vähese CO2-heitega majandusele üleminekusse peavad panustama kõik sektorid. Eri sektorite panused on sätestatud 2050. aastani kehtivas edenemiskavas.

Nende eesmärkide saavutamiseks on järgmise nelja aastakümne vältel vaja mahukaid avaliku sektori ja erasektori investeeringuid. Teatises hinnatakse vajalike investeeringute iga-aastaseks kogumahuks 270 miljardit eurot ehk 1,5% ELi SKPst.

Tuleb arvestada, et investeeringutega kaasneb muu kasu peale kliimamuutuse pidurdumise ja tõhusama ressursikasutuse. See meetmete pakett võib

TAUST

Globaalse kliimamuutuse hoidmiseks alla 2 oC (rahvusvaheliselt kokkulepitud eesmärk globaalse soojenemise katastroofiliste tagajärgede ennetamiseks) on EL võtnud eesmärgiks vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 80–95% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava (KOM(2011) 112 (lõplik), 8.3.2011)

Viimati muudetud: 03.08.2016