Euroopa kohandamine kliimamuutustele vastupanuvõimeliseks

Käesolevas teatises sätestatakse ELi strateegia, mille eesmärk on suurendada paindlikult Euroopa vastupanuvõimet kliimamuutustele ja seada esikohale soodsa hinnaga lahendused. Selles sätestatakse mitu kliimamuutustega kohanemise meedet, mis võimaldavad ELil kliimamuutuste mõjudele kõigil tasanditel paremini reageerida.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Kliimamuutustega kohanemist käsitlev ELi strateegia. COM(2013) 216 final, 16.4.2013.

KOKKUVÕTE

Kuna globaalse soojenemise mõju on tunda juba kogu maailmas, tuleb jätkata jõupingutusi õhutemperatuuri tõusu piiramiseks kogu maailmas, võttes meetmeid kliimamuutuste tagajärgede leevendamiseks. ELi jaoks tähendab see kasvuhoonegaaside heite vähendamist 2020. aastaks 20% võrreldes 1990. aasta tasemega, mis on esimene samm kokkulepitud eesmärgi poole ehk 80-95% vähendamiseni aastaks 2050.

Kliimamuutustega kohanemist käsitlev ELi strateegia on täienduseks kasvuhoonegaaside heite vähendamisele. Selles soovitatakse mitut lahendust seoses kliimamuutuste tagajärgedega.

Strateegias rõhutatakse, et praegustest kohanemismeetmetest on mitmeti kasu. Näiteks on arvestatud, et iga euro, mis kulutatakse praegu kaitse parandamiseks üleujutuste vastu, võimaldab tulevikus vältida kuue euro eest kahjusid.

Lisaks täiendab strateegiat 2012. aasta märtsis avatud kliimamuutustega kohanemist käsitlev Euroopa veebisait (Climate-ADAPT), kuhu on koondatud kõige värskemad andmed ELi kohanemismeetmete ning kohanemispoliitikat toetavate vahendite kohta.

Kaheksa meedet

Strateegias sätestatakse meetmed kohanemise edendamiseks ELis, parandades otsuste tegemist ja võttes sihikule haavatavad võtmetähtsusega majandusharud:

Juhtimine ja rahastamine

Kohanemisstrateegias rõhutatakse ELi liikmesriikide poliitika koordineerimise ja koostöö vajalikkust ELi kliimamuutuste komitee kaudu, mis koondab kõigi liikmesriikide esindajaid. Samuti soovitatakse kulutada rohkem sellele, et suurendada Euroopa vastupanuvõimet kliimamuutustele, sealhulgas ELi fondide ja programmide kaudu.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Valge raamat - Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa tegevusraamistik (2009).

Viimati muudetud: 08.06.2014