Euroopa satelliitseirekava Copernicuse kliimaga seotud võimalused

Copernicus on tsiviilprogramm, mis kasutab satelliite Maa seireks. Copernicus pakub usaldusväärset ja ajakohast teavet meie keskkonna seisundi kohta, jälgides korrapäraselt atmosfääris, ookeanides ja maismaal aset leidvaid muutusi. Need andmed on hindamatu väärtusega kliimamuutuse tagajärgedega toimetulekuks, kuid ka väga mitmesugustes muudes valdkondades alates tervishoiust kuni turismini.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 377/2014, millega luuakse Copernicuse programm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 911/2010.

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruses on sätestatud Copernicuse programmi õigusraamistik ajavahemikuks 2014-2020, selle tegevuse eeskirjad ning põhieesmärgid. Kliimamuutuse seire on üks kuuest valdkonnast, mille jaoks on Copernicuse teenused välja töötatud. Ülejäänud valdkonnad on atmosfääri, merekeskkonna ja maismaaseire, hädaolukordade ja julgeolekuga seotud teenused.

PÕHIPUNKTID

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

1. jaanuarist 2014.

TAUST

Poliitikakujundajad ja ametiasutused kasutavad Copernicuse andmeid keskkonnaalaste õigusaktide väljatöötamisel ja poliitika kujundamisel ning loodus- ja humanitaarkatastroofidele reageerimisel. Tulemused on vabalt kättesaadavad ja avavad seega ärivõimalusi Euroopa ettevõtjatele, esmajoones VKEdele.

Lisateave:

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 377/2014

1.1.2014

-

ELT L 122, 24.4.2014, lk 44-66

Viimati muudetud: 23.04.2015