Inimtegevuse tagajärjel tekkivate kasvuhoonegaaside (fluoritud kasvuhoonegaasid) vähendamine

Määruse eesmärk on leevendada kliimamuutust ja kaitsta keskkonda fluoritud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise teel. Eesmärk on vähendada neid 2030. aastaks praeguse tasemega võrreldes kahe kolmandiku võrra.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta.

KOKKUVÕTE

Määruse eesmärk on leevendada kliimamuutust ja kaitsta keskkonda fluoritud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise teel. Eesmärk on vähendada neid 2030. aastaks praeguse tasemega võrreldes kahe kolmandiku võrra.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruses sätestatakse eeskirjad fluoritud kasvuhoonegaaside piiramiseks, kasutamiseks, kokkukogumiseks ja hävitamiseks. Määrusega keelatakse teatavate fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete müük.

Määrus hõlmab fluorosüsivesinikke (HFCd)*, perfluorosüsivesinikke (PFCd)* ja väävelheksafluoriide (SF6)*.

Sellega kehtestatakse aastane piirmäär seoses fluorosüsivesinike mõjuga kliimale. Ajavahemikul 2015-2030 vähendatakse seda järk-järgult.

PÕHIPUNKTID

Määruses sätestatakse järgmised kohustused.

Komisjon esitab määruse mõju kohta aruande 31. detsembriks 2022.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

1. jaanuarist 2015.

TAUST

Fluoritud kasvuhoonegaasid on inimtegevuse tagajärjel tekkinud kasvuhoonegaasid, mille kliima soojenemist põhjustav toime on kuni 23 000 korda tugevam kui süsinikdioksiidil. Nendest on tingitud 2% ELi kasvuhoonegaaside heitkogustest. Fluoritud kasvuhoonegaaside asemel on sageli võimalik kasutada kliimasõbralikumaid alternatiive.

PÕHIMÕISTED

* Fluorosüsivesinikke kasutatakse külmaainena, puhastuslahustina ja vahustusainena (nt tulekustutites).

* Perfluorosüsivesinikke kasutatakse puhastuslahustina ja vahustusainena ning pooljuhtide tootmisel.

* Väävelheksafluoriide kasutatakse kõrgepinge jaotusseadmetes ja magneesiumi tootmisel.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni kliimameetmete peadirektoraadi veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 517/2014

9.6.2014

-

ELT L 150, 20.5.2014, lk 195-230

Viimati muudetud: 23.07.2015