Puhas energia ja transport: alternatiivkütuste Euroopa strateegia

Euroopa transpordisüsteem sõltub suurel määral naftaimpordist. See läheb Euroopa majandusele kalliks maksma, sunnib muretsema varustuskindluse pärast ega ole keskkonda arvestades pikemas perspektiivis jätkusuutlik. Niisugune sõltuvus tuleb asendada alternatiivsete kütustega ja vajaliku taristuga.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Puhas energia ja transport: alternatiivkütuste Euroopa strateegia (COM(2013) 17 (final), 24.1.2013).

KOKKUVÕTE

Euroopa transpordisüsteem sõltub suurel määral naftaimpordist. See läheb Euroopa majandusele kalliks maksma, sunnib muretsema varustuskindluse pärast ega ole keskkonda arvestades pikemas perspektiivis jätkusuutlik. Niisugune sõltuvus tuleb asendada alternatiivsete kütustega ja vajaliku taristuga.

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Käesolevas teatises esitatakse laiaulatuslik alternatiivkütuste strateegia ja selgitatakse võimalusi nende rakendamiseks kõigi transpordiliikide puhul. Strateegia hõlmab tehnoloogilist arengut, investeeringuid uute kütuste kasutamisse ja võimalusi nende eeliste selgitamiseks avalikkusele.

PÕHIPUNKTID

TAUST

2012. aastal oli nafta osakaal transpordiks kulunud energiast 94% ja sellega seoses tekkis ELi kaubandusbilansis puudujääk suurusjärgus 2,5% SKP-st. Alternatiivkütuste kasutamine võimaldaks 2020. aastal säästa ELi naftaimpordi arvelt 4,2 miljardit eurot ning 2030. aastaks kasvaks iga-aastane kokkuhoid 9,3 miljardi euroni.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni veebilehelt, mis käsitleb keskkonnasõbraliku energia kasutamist transpordis.

Viimati muudetud: 30.04.2015