ELi uus lähenemisviis seoses äritegevuse ebaõnnestumise ja maksejõuetusega

Igal aastal muutub Euroopa Liidus maksejõuetuks ligikaudu 200 000 ettevõtet ja kaotab töö 1,7 miljonit inimest. Uus soovitus annab tunnistust liikumisest elujõuliste ettevõtete ennetava ümberkorraldamise suunas, mis võimaldab asjaomastel ettevõtetel oma tegevust jätkata ja kindlustada töökohad, jättes samas võlausaldajatele võimaluse oma investeering paremini tagasi teenida. Ühtlasi soovitakse anda pankrotistunud ettevõtjatele uus võimalus.

ÕIGUSAKT

Komisjoni 12. märtsi 2014. aasta soovitus 2014/135/EL äritegevuse ebaõnnestumist ja maksejõuetust käsitleva uue lähenemisviisi kohta.

KOKKUVÕTE

Euroopa suhtumine ettevõtjate maksujõuetusse on muutumas, võttes arvesse uuendusi Euroopa Liidu (EL) õigusaktides, mis käsitlevad piiriüleseid maksujõuetusmenetlusi. Käesoleva Euroopa Komisjoni uue soovituse eesmärk on sätestada ühine liikmesriikide maksejõuetusnormide raamistik.

See raamistik peaks andma võlgnikule võimaluse

Ümberkorraldusmenetluse eesmärk on tagada kiire taskukohane menetlus, mis võimaldaks lahendada võimalikult palju küsimusi kohtuväliselt. Võlgniku ja võlausaldajate vaheliste läbirääkimiste hõlbustamiseks võidakse määrata vahendaja või järelevalvaja.

Teine võimalus

Veenvad tõendid selle kohta, et ausad ettevõtjad, kes saavad pärast maksejõuetuks muutumist teise võimaluse, on oma uues äritegevuses edukamad, on veennud komisjoni soovitama võimaldada ettevõtjatele pärast maksejõuetuks muutumist uut algust.

Ettevõtjad oleksid oma võlgadest täielikult vabad kolme aasta jooksul alates maksejõuetusmenetluse algatamist käsitleva kohtuotsuse teatavaks tegemisest või mis tahes tagasimaksegraafiku alguskuupäevast.

Sellele vaatamata tunnistatakse soovituses, et täielik võlgadest vabastamine ei ole alati asjakohane ja et liikmesriigid võivad kehtestada rangemaid õigusnorme selleks, et takistada võlgadest vabanemist ettevõtjatel, kes on käitunud ebaausalt või ei ole täitnud oma õiguslikke kohustusi võlausaldajate ees.

Samuti oleksid lubatud ettevõtja ja tema perekonna elatisraha kaitsmist käsitlevad siseriiklikud õigusaktid, mis võimaldaksid ettevõtjal teatavad varad endale jätta.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Soovitus 2014/135/EL

3.4.2014

-

ELT L 74, 14.3.2014

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ettevõtte ebaõnnestumise ja maksejõuetuse juhtumite uue käsitlusviisi kohta Euroopas (COM(2012) 742 final, 12.12.2012 - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1346/2000 maksejõuetusmenetluse kohta (COM(2012) 744 final, 12.12.2012 - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Viimati muudetud: 28.07.2014