Ettevõtlus 2020: kolmeastmeline tegevuskava Euroopa ettevõtluspotentsiaali vallandamiseks

Tegevuskava Ettevõtlus 2020 on mõeldud Euroopa ettevõtluskultuuri taaselavdamiseks. Tegevuskava keskendub hariduse ja koolituse arendamisele, õige keskkonna loomisele ning eeskujudele ja konkreetsete rühmade toetamisele.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele: Tegevuskava Ettevõtlus 2020. Ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas [COM(2012) 795 (final) - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata].

KOKKUVÕTE

Tegevuskava Ettevõtlus 2020. Ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas eesmärk on toetada ettevõtjaid, kellel on tähtis osa tööhõive suurendamisel, majanduskasvu soodustamisel ja majanduse tugevdamisel. Ainuüksi uued Euroopa ettevõtjad, eriti väikeettevõtjad, loovad igal aastal üle nelja miljoni uue töökoha.

Tegevuskava eesmärk on muuta Euroopa kodanike kultuuri ja hoiakuid seoses ettevõtlusega, et seda nähtaks ligitõmbava ja reaalse karjäärivõimalusena. Selles kutsutakse liikmesriike üles muutma ettevõtlusalase hariduse koolihariduse kohustuslikuks osaks ja peetakse vajalikuks muuta üldsuse arusaama ettevõtjatest, et neile saaks osaks teenitud tunnustus ja toetus. Samuti käsitletakse tegevuskavas tulevaste ettevõtjate ees seisvaid arvukaid tõkkeid, näiteks asjakohase hariduse ja koolituse puudumine, raskused laenu saamisel ja turgudele pääsemisel, ettevõtete üleandmisega seotud probleemid, läbikukkumishirm ja häbimärgistamine ning liigne bürokraatia.

Tegevuskava ettepanekud, mis tuleb kõigi asjaomaste tasandite (Euroopa, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi) asutustel teoks teha ja millest siinkohal on esitatud vaid valik, on koondatud kolme nimetuse alla.

Ettevõtlusalane haridus ja koolitus:

Ettevõtjate edukat arenemist ja kasvamist võimaldava keskkonna loomine:

Eeskujud ja konkreetsete rühmade toetamine:

Tegevuskavaga Ettevõtlus 2020 seotud tööd alustati 2013. aastal oskusteabe, teadmiste ja heade tavade jagamisega ELi asutuste ja valitsuste vahel.

Tegevuskava toetub väikeettevõtlusalgatuseSmall Business Act raames tehtavale koostööle ettevõtjaid puudutava bürokraatia vähendamiseks. Tegevuskava ettepanekute järgimise eest vastutab igas liikmesriigis VKEde saadik.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

ELi tegevuskava Ettevõtlus 2020: kokkuvõte kodanikele

Viimati muudetud: 10.03.2014