ELi abi Bulgaaria ja Slovakkia tuumarajatiste dekomisjoneerimiseks

Liitumisläbirääkimistel ELiga kohustusid Bulgaaria ja Slovakkia sulgema kokkulepitud kuupäevaks tuumaelektrijaamad, mis on ehituselt sarnased Tšernobõli tuumajaamaga. EL nõustus aitama nendel riikidel katta dekomisjoneerimise* protsessi suured kulud.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 13. detsembri 2013. aasta määrus (Euratom) nr 1368/2013 liidu toetuse kohta tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammidele Bulgaarias ja Slovakkias ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (Euratom) nr 549/2007 ja (Euratom) nr 647/2010.

KOKKUVÕTE

Liitumisläbirääkimistel ELiga kohustusid Bulgaaria ja Slovakkia sulgema kokkulepitud kuupäevaks tuumaelektrijaamad, mis on ehituselt sarnased Tšernobõli tuumajaamaga. EL nõustus aitama nendel riikidel katta dekomisjoneerimise* protsessi suured kulud.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Käesolevas määruses kirjeldatakse ELi rahalise abi programmi Bulgaarias Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni neljanda reaktori ning Slovakkias Bohunice V1 tuumaelektrijaama esimese ja teise reaktori dekomisjoneerimiseks.

OLULISEMAD PUNKTID

Programmide erieesmärgid on järgmised.

Kozloduy:

Bohunice:

Mõlemad programmid hõlmavad ka meetmeid, millega säilitatakse dekomisjoneerimisel olevate tuumareaktorite kõrge ohutustase, sealhulgas tugi tuumaelektrijaama personalile.

Iga-aastased ühised tööprogrammid

Ajavahemikul 2014-2020 võtab Euroopa Komisjon Kozloduy ja Bohunice programmide jaoks igal aastal vastu ühise aastase tööprogrammi, milles määratleb kummagi programmi eesmärgid, oodatavad tulemused, asjaomased näitajad ja tähtaja vahendite kasutamiseks.

Eesmärkide täitmiseks on kummagi programmi rakendamise ja kontrollimise jaoks määratletud täpsed näitajad.

Eelarve

EL toetab programmi järgmiselt:

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

1. jaanuarist 2014. Käesoleva määrusega tunnistatakse samast kuupäevast kehtetuks nõukogu määrused (Euratom) nr 549/2007 ja (Euratom) nr 647/2010.

PÕHIMÕISTE

Dekomisjoneerimine: tuumarajatise (nt tuumajaama või teadusliku reaktori) elutsükli lõppfaas. See hõlmab kõike alates rajatise sulgemisest ja tuumkütuse eemaldamisest kuni selle asukoha ja ümbruse taastamiseni. See protsess võib kesta kuni 30 aastat.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni tuumarajatiste dekomisjoneerimise veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Nõukogu määrus (Euratom) nr 1368/2013

21.12.2013

-

ELT L 346, 20.12.2013, lk 1-6

Parandus

-

-

ELT L 8, 11.1.2014, lk 31

Viimati muudetud: 17.03.2015