Põhilised ohutusnormid ioniseeriva kiirgusega kiiritamisele (alates 2018. aastast)

Õigusaktiga kehtestatakse põhilised ohutusnormid töötajate, kogu elanikkonna ja patsientide tervise kaitseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest.

ÕIGUSAKT

Nõukogu direktiiv 2013/59/Euratom, 5. detsember 2013, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ning 2003/122/Euratom.

KOKKUVÕTE

Tavaolukorras on ioniseeriva kiirguse doos väga väike ega oma mingit kliiniliselt tuvastatavat kahjulikku mõju. Pikemas perspektiivis võib see aga tuua kaasa tervisehäireid, esmajoones vähki. Sellest tuleneb vajadus kehtestada kogu ELis ühtne kaitselävi, kusjuures liikmesriikide valitsused võivad soovi korral sätestada kõrgemad põhilised ohutusnormid.

Direktiiv asendab viis varasemat õigusakti, milles esines vasturääkivusi, mis ei kajastanud täielikult uusimaid teaduslikke andmeid ega hõlmanud täielikult looduslikke kiirgusallikaid ja keskkonnakaitset. Selles sätestatakse meetmed, kuidas tagada radioaktiivse materjali ohutus ja julgeolek, ning kohustuslik teave, mis tuleb tagada avariikiirituse puhul.

Direktiivis leiduvad normid põhinevad rahvusvahelise kiirguskaitsekomisjoni soovitustel.

Direktiiv kehtib kõigis püsi-, kavandatava ja avariikiirituse olukordades, millega on seotud ioniseeriva kiirguse oht. Käesolevat direktiivi kohaldatakse eeskätt järgmise suhtes:

Õigusaktis sätestatakse kiirguskaitse üldpõhimõtted, milles pannakse rohkem rõhku kutse-, elaniku- ja meditsiinikiirituse doosi piirväärtustele. Lisas esitatakse rahvusvahelise kiirguskaitsekomisjoni soovitatud kiiritusvahemike viitetasemed püsi- ja avariikiirituse olukordades. Erisätted on kehtestatud rasedate ja rinnaga toitvate töötajate, praktikantide ja üliõpilaste kaitseks.

Konkreetseid nõudeid rakendatakse meditsiinilisel eesmärgil kiiritamisele. Sellisel juhul peab kiiritus andma piisava kasu üksikisiku tervisele ning ühiskonnale, mille puhul kasu kaalub üles kiiritusega seotud võimaliku isikukahjustuse. Patsiendid peavad saama teavet terviseriskidest ja kasust ning meditsiinikiiritus peab toimuma pädeva asjatundja kliinilise vastutuse all.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Nõukogu direktiiv 2013/59/Euratom

-

-

ELT L 13, 17.1.2014

Viimati muudetud: 07.04.2014