ELi elektri- ja gaasiturgude järelevalve eeskirjad

KOKKUVÕTE:

Määrus (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega kehtestatakse energia hulgimüügituru* järelevalveraamistik. Selle eesmärk on keelata siseteabe põhjal kauplemine* ja turuga manipuleerimine*.

PÕHIPUNKTID

Määrusega antakse tugevam roll Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametile (ACER). ACERi ülesanneteks on muuhulgas:

teostada järelevalvet energia hulgimüügiturgude üle. Selleks luuakse siseriiklike asutuste andmetel põhinev turuosaliste Euroopa register;

esitada kord aastas Euroopa Komisjonile aruanne oma tegevuse kohta. Aruandes võidakse anda:

soovitusi turueeskirjade parema rakendamise kohta, et edendada läbipaistvust ja terviklikkust;

hinnang sellele, kas reguleeritud turgude miinimumnõuded võiksid aidata kaasa turu läbipaistvuse suurendamisele.

Turuga manipuleerimine

Käesoleva määruse eesmärk on (ACERi loomise teel) vältida turuga manipuleerimise juhtumeid, milleks võib olla näiteks:

valetellimuste esitamine;

valeteabe levitamine;

valeteabe esitamine neile, kes väljastavad hinnaprognoose või turuaruandeid, millega eksitatakse turuosalisi, kes tegutsevad sellisele teabele toetudes;

väide, et kättesaadav elektritootmise võimsus* või ülekandevõimsus* või maagaasi maht erineb sellest, mis on tegelikult kättesaadav. Selline teave võib mõjutada elektri ja gaasi hinnataset.

Osalised

Turuosalised on kohustatud:

registreerima end ELi riigi riikliku reguleeriva asutuse juures;

teavitama ACERit ja riiklikku reguleerivat asutust, et mõlemad nimetatud asutused saaksid tagada kauplemistegevuse järelevalve;

avalikustama õigeaegselt siseteabe*, mis käsitleb muuhulgas elektrienergia või maagaasi tootmiseks, hoidmiseks, tarbimiseks või edastamiseks mõeldud rajatiste või maagaasi veeldusjaamade võimsuse ja kasutamisega seotud andmeid.

Karistused

ELi riigid peavad nägema ette karistused käesoleva määruse rikkumise eest. Karistused peavad olema proportsionaalsed ning kajastama:

rikkumise raskust;

tarbijatele tekitatud kahju;

siseteabe* põhjal kauplemisest ja turuga manipuleerimisest tulenevat võimalikku kasu.

PÕHIMÕISTED

* Energia hulgimüügiturud – turud, kus energia jaemüüjad (nt elektrienergia jaemüügiettevõtted), investeerimispangad ja suuremad energiakasutajad (nt terasetööstus) kauplevad energiatoodetega.

* Siseteabe põhjal kauplemine – konkreetse isiku katse saada kasu tootega kauplemisest avalikustamata teabe põhjal. Sellise teabe omamine annab talle eelise teiste kauplejate ees.

* Turuga manipuleerimine – turu õiglase toimimise tahtlik häirimine. See võib hõlmata vale või eksitava mulje loomist konkreetse toote tarnete või nõudluse kohta, mõjutades selle toote hinda.

* Elektritootmise võimsus – elektrienergia tootmisvõimsus.

* Ülekandevõimsus – taristu (nt elektri jaotusvõrkude) elektrienergia ülekandevõimsus.

* Siseteave – avalikustamata teave konkreetse toote kohta. Sellise teabe avaldamine võib mõjutada kõnealuse toote hinda.

TAUST

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

28. detsembrist 2011.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (ELT L 326, 8.12.2011, lk 1–16)

Viimati muudetud: 26.10.2015