Turvalise, taskukohase ja säästva energia tagamine - energialiidu pakett

Euroopa Liidu (EL) energiasüsteemi ees seisvate ülemaailmsete probleemide tõttu peavad ELi riigid ühendama jõud ja tegema koostööd, et tagada tarbijatele turvaline, taskukohane ja säästev energia.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale „Vastupidava energialiidu ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika raamstrateegia” (COM(2015) 80 final, 25.2.2015)

KOKKUVÕTE

Euroopa Liidu (EL) energiasüsteemi ees seisvate ülemaailmsete probleemide tõttu peavad ELi riigid ühendama jõud ja tegema koostööd, et tagada tarbijatele turvaline, taskukohane ja säästev energia.

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Teatises sätestatakse ELi kavandatud energialiidu paketi strateegia. Kuna ELis reguleeritakse energeetikat siseriiklikul tasandil, on energialiidu eesmärk kujundada ümber ELi energiasüsteem ehk asendada praegused 28 siseriiklikku raamistikku ühe raamistikuga, mis hõlmaks kogu ELi.

PÕHIPUNKTID

Teatises määratakse kindlaks energialiidu strateegia viis põhilist mõõdet energiajulgeoleku, säästvuse ja konkurentsivõime suurendamiseks.

Varustuskindlus

Energiavarustuskindluse tagamiseks on ELil vaja:

Heitkoguste vähendamine

ELi energiaeesmärgid aastaks 2030 hõlmavad kasvuhoonegaaside heite 40% vähendamist võrreldes 1990. aasta tasemega. Selle saavutamiseks rakendatakse järgmisi meetmeid:

Täielikult integreeritud siseturg

Täielikult integreeritud ELi energiaturu saavutamiseks rakendatakse järgmisi meetmeid:

Energiatõhusus

EL on seisukohal, et väiksema energiatarbimise kaudu saab vähendada energiaimporti ja reostust ning parandada liidu energiavarude säilitamist. Eelkõige rõhutatakse teatises vajadust suurendada investeeringuid ja teadvustada võimalusi energia kokkuhoiuks ehitus- ja transpordisektoris.

Teadusuuringud ja innovatsioon

EL kavandab läbimurdeid vähese süsihappegaasiheitega tehnoloogia vallas. Nende saavutamiseks tuleks koordineerida teadusuuringuid ja rahastada projekte koostöös erasektoriga.

Lisateavet leiate energialiidu teemast Euroopa Komisjoni veebisaidil.

Viimati muudetud: 26.08.2015