Säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamine Euroopas

Euroopa Liit on võtnud kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 80-95% võrreldes 1990. aasta tasemega. Kuni 2020. aastani on paigas kindel tegevuskava. Nüüd võetakse süsinikdioksiidiheite vähendamisel eelseisvaks kolmeks aastakümneks uus kurss, et pakkuda kindlustunnet investoritele, valitsustele ja kodanikele.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Energia tegevuskava aastani 2050 (KOM(2011) 885 (lõplik), 15.12.2011).

KOKKUVÕTE

Euroopa Liit on võtnud kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 80-95% võrreldes 1990. aasta tasemega. Kuni 2020. aastani on paigas kindel tegevuskava. Nüüd võetakse süsinikdioksiidiheite vähendamisel eelseisvaks kolmeks aastakümneks uus kurss, et pakkuda kindlustunnet investoritele, valitsustele ja kodanikele.

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Energia tegevuskavas uuritakse mitmesuguseid lahendusi, kuidas saavutada konkurentsivõimeline vähese süsinikdioksiidiheitega majandus aastaks 2050 ning ühtlasi tagada energiavarustuse kindlus. Selles näidatakse, et ükskõik milline arengutee valida, on süsinikuheite vähendamise eesmärgid jõukohased.

PÕHIPUNKTID

Uue energiasüsteemi loomiseks on tegevuskavas kindlaks määratud järgmised tegurid.

TAUST

Euroopa energiasüsteemi on vaja muuta seoses kliima, julgeoleku ja majandusega. Investeeringud energeetikavaldkonnas nõuavad tulemuste andmiseks palju aega. Praeguste otsustega kujundatakse juba 2050. aasta energiasüsteemi: hakatakse asendama vananevat taristut ja arendatakse välja uusi energialiike. Seoses kõnealuse ümberkujundamisega on nii riiklikel kui ka erainvestoritel vaja selget ettekujutust ELi edasisest kursist.

Vt ka Euroopa Komisjoni veebilehti, mis käsitlevad energiastrateegiat ja tegevuskava aastani 2050.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Energia 2020. Säästva, konkurentsivõimelise ja kindla energia strateegia (KOM(2010) 639 (lõplik), 10.11.2010).

Viimati muudetud: 30.07.2015