Romade integratsioon hariduse valdkonnas

 

KOKKUVÕTE

2013. aastal vastu võetud nõukogu soovituses kutsutakse üles võtma meetmeid erinevates valdkondades (sh hariduse alal), et tugevdada romade – Euroopa suurima etnilise vähemuse – integratsiooni. Laste õigus haridusele on sätestatud ÜRO lapse õiguste konventsiooni artiklis 28.

MIS ON SOOVITUSE EESMÄRK?

Soovitus väljendab kõigi ELi riikide ühist kindlat poliitilist otsustavust suurendada oma jõupingutusi

PÕHIPUNKTID

Seoses juurdepääsuga haridusele kutsutakse soovituses ELi riike üles võtma meetmeid, mille eesmärgid on järgmised.

Neid eesmärke silmas pidades peaksid ELi riigid püüdma tagada, et

Järelevalve ja hindamine

Aruandlus ja järelmeetmed

ELi riigid on kohustatud teatama komisjonile mis tahes käesoleva soovituse kohaselt võetud meetmetest 1. jaanuariks 2016. Seejärel tuleb seda teavet esitada igal aastal.

Komisjon tagab omakorda, et saadud teave on aluseks romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamise alaste aastaaruannete koostamisel.

Samuti kasutatakse seda teavet Euroopa poolaasta protsessis majanduspoliitika koordineerimiseks. Euroopa poolaasta kontekstis on nõukogu esitanud 2012. aastast riigipõhiseid soovitusi viiele suure romade kogukonnaga riigile (Bulgaaria, Rumeenia, Slovakkia, Tšehhi Vabariik ja Ungari).

TAUST

ÕIGUSAKT

Nõukogu 9. detsembri 2013. aasta soovitus romade tõhusaks integratsiooniks liikmesriikides võetavate meetmete kohta (ELT C 378, 24.12.2013, lk 1–7)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistik aastani 2020 ” (KOM(2011) 173 (lõplik), 5.4.2011)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Aruanne romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku rakendamise kohta (2015)” (COM(2015) 299 final, 17.6.2015)

Viimati muudetud: 15.10.2015