Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (2014-2020)

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond toetab inimesi, kes on kaotanud töö maailma majanduses globaliseerumise tõttu toimunud märkimisväärsete struktuursete muutuste tõttu.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EÜ) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014-2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006.

KOKKUVÕTE

Aastast 2007 on Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) aidanud leida uusi töökohti või säilitada olemasolevaid töötajatele, kes on koondatud, kuna nende tööandja on globaliseerumise tõttu tegevuse peatanud või viinud tootmise EList välja.

Üldjuhul võib EGFile taotluse esitada, kui üks ettevõte (sh selle tarnijad ja järgneva tasandi tootjad) koondab üle 500 töötaja või suur hulk kindla valdkonna töölisi jääb töötuks ühes või enamas külgnevas piirkonnas.

Aastaeelarvega 150 miljonit eurot vahemikus 2014 kuni 2020 saab EGF hüvitada kuni 60% kuludest, mis kaasnevad projektidega, mille eesmärgiks on aidata koondatud töötajatel leida uus töökoht või alustada oma äri. Fond ei ole mõeldud ettevõtete elushoidmiseks ega restruktureerimiseks.

Võimalikud kasusaajad

EGF aitab individuaalseid töötajaid (füüsilisest isikust ettevõtjaid, ajutisi ja püsiajaga töötajaid). 2017. aasta lõpuni võivad kõrge noorte töötuse tasemega piirkondades toetust saavate töötajatega samal tingimustel tuge saada ka noored, kes parasjagu ei tööta ega omanda haridust või kutset (NEETid).

Pakutavate meetmete hulka kuuluvad:

Taotlemise kord

Abitaotlusi edastavad Euroopa Komisjonile ELi liikmesriikide valitsused ning heakskiitmisel haldavad ja rakendavad neid riiklikud ja piirkondlikud ametiasutused. Projektid kestavad 2 aastat.

Erinevalt pikaajalise perspektiiviga ELi struktuuri- ja investeerimisfondide (ESIFide), näiteks Euroopa Sotsiaalfondi projektidest, pakuvad EGFi projektid inimestele lühiajalist ja selge kestusega vahetut tuge.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1309/2013

23.12.2013

-

ELT L 347, 20.12.2013

Viimati muudetud: 24.04.2014