Noorte ees seisvad väljakutsed. Valdkondadevahelise poliitilise koostöö tõhustamine

ELi riikide ministrid peavad valdkondadevahelist poliitilist koostööd noorte ees seisvate sotsiaal-majanduslike väljakutsete käsitlemisel kõige tähtsamaks.

ÕIGUSAKT

Nõukogu järeldused, milles käsitletakse valdkondadevahelise poliitilise koostöö tõhustamist noorte ees seisvate sotsiaal-majanduslike väljakutsete tulemuslikuks käsitlemiseks (ELT C 172, 27.5.2015, lk 3-7)

KOKKUVÕTE

ELi riikide ministrid peavad valdkondadevahelist poliitilist koostööd noorte ees seisvate sotsiaal-majanduslike väljakutsete käsitlemisel kõige tähtsamaks.

MIS ON NÕUKOGU JÄRELDUSTE EESMÄRK?

Järeldustes käsitletakse strateegiaid valdkondadevahelise lähenemisviisi tugevdamiseks noortega seotud teemade käsitlemisel, et poliitikakujundajad saaksid tulemuslikumalt ja kiiremini reageerida noorte ees seisvatele probleemidele ning kasutada kõige tõhusamalt kõiki selles valdkonnas saadaolevaid ELi vahendeid ja programme.

PÕHIPUNKTID

Valdkondadevaheline poliitika

Ulatusliku valdkondadevahelise noortepoliitika rakendamiseks peavad ELi riigid:

Järeldustes kutsutakse Euroopa Komisjoni üles:

Järeldustes soovitatakse ELi riikidel ja komisjonil tungivalt:

Kohandatud lähenemisviisid

Noorte ees seisvaid sotsiaal-majanduslikke väljakutseid käsitlevate programmide puhul on vaja kasutada spetsiaalselt kohandatud valdkondadevahelist lähenemisviisi.

ELi riike kutsutakse üles:

Komisjoni kutsutakse üles lihtsustama noortegarantii rakendamises osalevate noortepoliitika kujundajate ja vabaühenduste koostööd Euroopa tasandil.

ELi riike ja komisjoni kutsutakse üheskoos üles:

Noorsootöö

ELi Nõukogu soovitab ELi riikidel ja komisjonil edendada noorsootöö tunnustamist noorte ees seisvate väljakutsete käsitlemisel ning selleks:

Lisateave:

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 20. mai 2014. aasta resolutsioon Euroopa Liidu noorte töökava (2014-2015) kohta (ELT C 183, 14.6.2014, lk 5-11)

Viimati muudetud: 24.09.2015