Erasmus+ – ELi riikidevaheline partnerlus haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonnas

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 1288/2013, millega luuakse „Erasmus+“: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Programmi Erasmus+ eesmärk on:

PÕHIPUNKTID

Nõuded osalejatele

Erasmus+ on avatud kõigile ELi liikmesriikidele, Islandile, Liechtensteinile, Norrale, Šveitsile, riikidele, kes on esitanud taotluse ELiga liitumiseks, ja potentsiaalsetele kandidaatriikidele. Partnerriikidel, eelkõige ELi naabruspoliitikaga hõlmatud riikidel, on õigus saada osa õppimis- ja koolitusvõimalustest ning noorteaktsioonidest.

Rakendamine ja osalemine

Erasmus+ meetmed jagunevad detsentraliseeritud meetmeteks (mida haldavad igas riigis riiklikud bürood) ja tsentraliseeritud meetmeteks, mida haldab Brüsselis asuv Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA).

Eelarve

Üldeelarve ajavahemikuks 2014–2020 on 14,775 miljardit eurot.

See jaguneb järgmiselt:

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1288/2013, millega luuakse „Erasmus+“: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 50–73)

Määruse (EL) nr 1288/2013 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUV DOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) nr 2018/1475, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrust (EL) nr 1288/2013, määrust (EL) nr 1293/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL (ELT L 250, 4.10.2018, lk 1–20)

Viimati muudetud: 25.06.2014