Majanduspoliitika üldsuunised ELi riikidele

KOKKUVÕTE:

nõukogu soovitus (EL) 2015/1184 – üldsuunised ELi riikide ja kogu ELi majanduspoliitika kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MAJANDUSPOLIITIKA ÜLDSUUNISTE EESMÄRK?

Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 121 annab nõukogu välja majanduspoliitika üldsuunised ELi majanduse kohta. Nende makromajandust ja struktuuripoliitikat käsitlevate suuniste eesmärk on koordineerida ELi riikide majanduspoliitikat ühiste eesmärkide täitmiseks.

Koos ELi riikide tööhõivepoliitikat käsitlevate suunistega, mis avaldatakse igal aastal eraldi artikli alusel (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 148), moodustavad need integreeritud suunised strateegia „Euroopa 2020” rakendamiseks.

PÕHIPUNKTID

2008. aasta finants- ja majanduskriis osutas ELi majanduse olulistele nõrkustele ja võimendas neid, tuues esile ELi riikide majanduse tiheda omavahelise sõltuvuse. Viimastes, 2015. aasta koondsuunistes püütakse

Nõukogu soovitab ELi riikidel ja asjakohasel juhul ELil tervikuna võtta oma majanduspoliitikas arvesse järgmisi suuniseid.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 14. juuli 2015. aasta soovitus (EL) 2015/1184 liikmesriikide ja Euroopa Liidu majanduspoliitika üldsuuniste kohta (ELT L 192, 18.7.2015, lk 27–31)

Viimati muudetud: 25.02.2016