Demokraatia ja inimõiguste edendamine kolmandates riikides (2014-2020)

Käesoleva määrusega luuakse rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste edendamiseks ja toetamiseks kogu maailmas, mis võimaldab anda abi asjaomaste riikide valitsuste nõusolekust sõltumata.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 235/2014, millega luuakse rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste jaoks kogu maailmas.

KOKKUVÕTE

Euroopa rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste jaoks (EIDHR - European Instrument for Democracy and Human Rights) on loodud eesmärgiga anda abi demokraatia ning kõigi inimõiguste ja põhivabaduste järgimise arendamiseks ja tugevdamiseks kolmandates riikides.

See ELi rahastamisvahend on kavandatud selliselt, et see täiendab muid ELi vahendeid demokraatia ja inimõiguste edendamiseks, sh poliitilist dialoogi ning erinevaid finants- ja tehnilise koostöö instrumente.

INIMÕIGUSTE TOETAMINE KOGU MAAILMAS

EIDHR toetab muuhulgas:

PAINDLIK LÄHENEMINE OHTLIKELE OLUKORDADELE

EIDHRi tähelepanu on enam koondunud hädaolukordadele, kus inimõigused ja põhivabadused on enim ohustatud. See võimaldab paindlikult ja aegsasti reageerida konkreetsete rahastamismehhanismide, nt otsetoetuste kaudu juhul, kui pakkumiskutsete menetlemine ei ole võimalik kodanike jaoks raske poliitilise õhustiku tõttu, millega võib kaasneda hirmutamise või kättemaksmise oht.

EL peab tagama ka olemasolevate ressursside tõhusaima kasutuse, et saavutada oma tegevuse optimaalne mõju kohapeal.

KODANIKUÜHISKONNA MÄÄRAV ROLL

EIDHRi kaudu saab EL aidata kaasa õitsva kodanikuühiskonna arendamisele ja toetada selle erilist määravat rolli inimõiguste ja demokraatia osas positiivsete muutuste elluviimisel asjaomastes riikides.

EELARVE JA RAKENDAMINE

EIDHRi eelarve ajavahemikuks 2014-2020 on 1,333 miljardit eurot. Suurem osa programmi rakendamisega seotud eeskirjadest ja menetlustest on kirjas määruses (EL) nr 236/2014. See on valdkondadevaheline määrus, millega ühtlustatakse ja lihtsustatakse kõigi ELi välistegevuse vahendite rakendamist.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 235/2014

1.1.2014

-

ELT L 77, 15.3.2014

Viimati muudetud: 17.09.2014