Põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade parandamine

Määrus (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta toetab põllumajandustootjaid ja tarbijaid, tugevdades, kohandades ja arendades Euroopa kvaliteettoodete ja toidu tähistamiskavasid.

AKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1151/2012, 21. november 2012, põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta.

KOKKUVÕTE

Määrus (EL) nr 1151/2012 püüab parandada Euroopa põllumajandustoodete kvaliteedipoliitikat, suurendades mitmesuguste kvaliteedikavade sidusust. Käesolevas määruses sätestatud meetmed on ette nähtud põllumajanduse ja töötlemise ning kvaliteettoodangut andvate põllumajandusliku tootmise süsteemide toetamiseks, aidates seeläbi saavutada maaelu arengu poliitika eesmärke. Käesolevat määrust ei kohaldata siiski piiritusjookide, aromatiseeritud veinide ega viinamarjasaaduste suhtes.

Määruse juures on põhiline järgmine:

VIITED

Akt

Jõustumine

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1151/2012

04.01.2013Osa sätteid kehtib alates 4.1.2016.

-

ELT L 343, 14.12.2012

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjade kohaldamine ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009 ja määruseid (EL) nr 1151/2012, [….]/2013 ning direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ, 2008/120/EÜ ja 2009/128/EÜ(ametliku kontrolli määrus) [COM(2013) 265 (lõplik) 6.5.2013 - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata].

Viimati muudetud: 05.02.2014