Tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2013/11/EL tarbijate ja kauplejate vaheliste vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 8. juulist 2013. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 9. juuliks 2015.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Kaupleja: isik või ettevõtja, kes müüb toodet või teenust.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta direktiiv 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv) (ELT L 165, 18.6.2013, lk 63–79)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 2006/2004tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus) (ELT L 364, 9.12.2004, lk 1–11)

Määruse (EÜ) nr 2006/2004 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/22/EÜtarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta (ELT L 110, 1.5.2009, lk 30–36)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiiv 2008/52/EÜ vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 136, 24.5.2008, lk 3–8)

Viimati muudetud: 17.10.2016