Põllumajandusturgude ühine korraldus ELis

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 1308/2013 – põllumajandustoodete ühine turukorraldus

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Ühise turukorralduse peamised tunnused on järgmised.

Turusekkumine

Määrusega kehtestatakse järgmised eeskirjad:

Määrusega muudetakse kehtivad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse süsteemid paindlikumaks ja tõhusamaks. Selleks tehakse näiteks tehnilisi kohandusi teatavate kaitstud päritolunimetuse või geograafilise tähisega juustusortide ning veiseliha ja piimatoodete puhul.

Erakorralised meetmed

Tarnekontrollimeetmed

Muud meetmed

Koolides puuviljade ja piima tarbimise edendamise kavade aastaeelarve on kasvanud (90 miljonilt eurolt 150 miljonile eurole).

Tootjaorganisatsioonid ja tootmisharudevahelised organisatsioonid

Määrusega edendatakse tootjaorganisatsioonide loomist, et tugevdada nende positsiooni toiduahelas. Seda on muudetud ja täiendatud järgmiste õigusaktidega:

Kaubandus kolmandate riikidega

Teatavate toodete impordi ja ekspordi puhul võidakse nõuda litsentsi.

Põllumajandussaaduste suhtes kohaldatakse imporditollimakse (vastavalt ühisele tollitariifistikule), kuigi teatavate toodete (nt kanep, humal, vein ja rafineerimiseks mõeldud suhkur) suhtes on kehtestatud erieeskirjad. Lisaks võib Euroopa Komisjon kehtestada imporditariifikvoote, st vähendatud tollimaksuga imporditavate kaupade hulga piiranguid.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014. aastast.

TAUST

Põllumajandustoodete ühise turukorralduse määrus kuulub ühise põllumajanduspoliitika ümberkorraldamise meetmete paketti. Paketti kuuluvad ka määrused, mis käsitlevad:

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854)

Määruse (EL) nr 1308/2013 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2393, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta, (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta, (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, ning (EL) nr 652/2014, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta (ELT L 350, 29.12.2017, lk 15–49)

Euroopa Kohtu (seitsmenda koja) 14. juuni 2017. aasta otsus. Verband Sozialer Wettbewerb eV vs. TofuTown.com GmbH. Landgericht Trieri eelotsusetaotlus. Eelotsusetaotlus – Põllumajandustoodete ühine turukorraldus – Määrus (EL) nr 1308/2013 – Artikkel 78 ja VII lisa III osa – Otsus 2010/791/EL – Mõisted, nimetused ja müüginimetused – „Piim“ ja „piimatooted“ – Puhtalt taimepõhiste toodete reklaamimiseks ja turustamiseks kasutatavad tähised. Kohtuasi C-422/16

Komisjoni 13. märtsi 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/891, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 puu- ja köögivilja ning töödeldud puu- ja köögivilja sektorite osas ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 neis sektorites kohaldatavate karistuste osas ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 (ELT L 138, 25.5.2017, lk 4–56)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 13. märtsi 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/892, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (ELT L 138, 25.5.2017, lk 57–91)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 16. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed (ELT L 346, 20.12.2013, lk 12–19)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549-607)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 18.09.2018