Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 1305/2013 – maaelu arengu toetused

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruses

Seda muudeti määrusega (EL) 2017/2393, millega kehtestati mitmed tehnilised muudatused, mis puudutavad viit ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kohta käivat määrust:

PÕHIPUNKTID

Eesmärgid

EAFRDi eesmärgid on:

Prioriteedid

EL toetab kuue prioriteetse eesmärgi täitmisele suunatud tegevusi:

Samuti võivad EL riigid ja piirkonnad tegeleda oma piirkonnas eriti tähtsate küsimustega näiteks:

Eelarve

Määruse muudatus 2017

Alates 1. jaanuarist 2018 kohaldatud määruse (EL) 2017/2393 eesmärgiks on lihtsustada ja parandada põllumajandustootjate juurdepääsu ühise põllumajanduspoliitika rahastusele. Määrusega viiakse muu hulgas sisse:

Rakendamine

Käesoleva määruse alusel peab maaelu arengu poliitika olema kooskõlas muu selle valdkonna poliitikaga. ELi tasandil on kehtestatud eeskirjad ja sõlmitud lepingud selleks, et vähendada kattuvusi ja vasturääkivusi.

COVID-19 pandeemia

Muutmismäärusega (EL) 2020/872 antakse EAFRD raames ajutist erakorralist abi põllumajandustootjatele ja VKEdele, kes töötlevad, turustavad või arendavad põllumajandustooteid või puuvilla.

ELi riigid suunavad toetuse toetusesaajatele, keda COVID-19 kriis kõige rohkem mõjutab, määrates olemasolevate tõendite alusel kindlaks toetuskõlblikkuse tingimused ning valikukriteeriumid, mis peavad olema objektiivsed ja mittediskrimineerivad.

Toetust antakse ühekordse kindlasummalise maksena, mis makstakse välja 30. juuniks 2021 toetustaotluste põhjal, mille riiklik pädev asutus on heaks kiitnud 31. detsembriks 2020.

Toetuse maksimumsumma ei tohi ületada 7 000 eurot põllumajandustootja kohta ja 50 000 eurot VKE kohta.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

TAUST

EAFRD on üks kahest ELi fondist, mis rahastab ühise põllumajanduspoliitika rakendamist (teine on Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond). See toetab strateegia Euroopa 2020 eesmärke, soodustades maaelu arengut kogu ELis, ning tegutseb kooskõlas teiste selle valdkonna algatustega, et tagada ELi vahendite tulemuslik kasutamine.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548)

Määruse (EL) nr 1305/2013 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. juuni 2020. aasta määrus (EL) 2020/872, millega muudetakse määrust (EL) nr 1305/2013 seoses erimeetmetega Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames erakorralise ajutise toetuse andmiseks COVID-19 puhangule reageerimiseks (ELT L 204, 26.6.2020, lk 1–3)

Komisjoni 10. juuli 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/1009, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) nr 808/2014 ja (EL) nr 809/2014 seoses teatavate COVID-19 puhangust tingitud kriisi lahendamise meetmetega (ELT L 224, 13.7.2020, lk 1–6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. veebruari 2019. aasta määrus (EL) 2019/288, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 aastate 2019 ja 2020 kohta antavate otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste teatavate reeglite osas (ELT L 53, 22.2.2019, lk 14–16)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2393, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta, (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta, (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, ning (EL) nr 652/2014, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta (ELT L 350, 29.12.2017, lk 15–49)

Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja kehtestatakse üleminekusätted (ELT L 227, 31.7.2014, lk 1–17)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 17. juuli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 808/2014, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 227, 31.7.2014, lk 18–68)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 17. juuli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.7.2014, lk 69–124)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 652/2014, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta ning muudetakse nõukogu direktiive 98/56/EÜ, 2000/29/EÜ ja 2008/90/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 882/2004 ja (EÜ) nr 396/2005, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/128/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 66/399/EMÜ, 76/894/EMÜ ja 2009/470/EÜ (ELT L 189, 27.6.2014, lk 1–32)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 20.08.2020